J. C. Jacobsens arkiv

1886-xx-xx

Dokumentindhold

Udkast til brev til bestyrelsen for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Brevet handler bl.a om historiske portrætmalerier

Transskription

Jeg er fuldkommen enig med Dem i at vi svare ganske kort, at den af Slotsforvalteren udtalte Formodning om at Museet skulde være villig til at overtage modtage og ophænge de gamle Vaaben-Skjolde er blottet for at Grund da et saadant Ønske aldrig har været under Overveielse endsige udtalt af Museumsbestyrelsen.-
Da det omtalte Inventarium er Museet aldeles uvedkommende vil Bestyrelsen heller ikke kunne paatage sig noget Hverv eller nogen Udgift med Hensyn til Ophængning er vi ?? af den nævnte Vaabensamling og ligesaalidt paatage sig noget Hverv i denne Henseende.
Dersom Samlingen af Ordenskapitelet skulde blive ophængt i det nærmeste Lokale ... i hvert Fald Sted

have sin egen Indgang fra Møntporten, og forblive/være uden at Forbindelse med Museets Lokaler.-
Hvad Anbringelse af Bænk angaaer vil jeg tilraade at dette Spørgsmaal i hvert Fald udsættes, til næste Aar, da Besøget i Aar nu omtrent er forbi. Jeg frygter ogsaa for at den betydeligt formindskes. Indtægt af Besøget i indeværende Aar vil gjøre enhver extraordinair Udgift Betænkelig.-
Af samme Grund kan jeg heller ikke stemme for noget Tillæg til Aarsleff udover den Sum som den samlede Museumsbestyrelse har modtaget.-
F. C. Lund har flere Gange spurgt om han kunde faae en à Conto Udbetaling paa hans Billede

af Stormen paa Kbhvn, hvortil jeg har svaret, at der neppe var Midler dertil i Kassen før i Slutningen af Aaret efter 1st October, da Carlsbergfondets nye Regnskabsaar begynder med Indtægten af den til 1ste October indgaaende Halvaarlige Rente. Efter den Dag vil der vistnok komme Krav paa Betaling eller Forskud fra flere Kunstnere.
Jeg har endnu ikke skrevet til den Maler, Perséus, som Kong Oscar anbefalede til at male Hans Majestæts Portrait, men det er ikke sømmeligt at udsætte denne Sag længere. Da det vistnok har lange Udsigter med at faae Vished om vi faae vor Konges og Dronnings Portraiter iden ene eller den anden Størrelse, vil jeg spørge dem om de ikke finder det

rigtigt, at vi nu lade Kong Oscar male i et Knæstykke?
Jeg har godt Haab om, at Grev Rosen vil bestemme sig til at tage fat paa "Dagmars' Død", naar han faaer de Oplysninger han ønskede, hvilke jeg nu har samlet og skal sende ham. Det var imidlertid heldigt, naar vi samtidig gav ham en udtrykkelig Bestilling derpaa, med Angivelse af Billedets Dimensioner, men hvad Prisen angaaer, kan der vel ikke .......... med en Mand som Ham og vi maae vel altsaa gjøre Bestillingen ubetinget ...........overlade ham at fastsætte Prisen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-009-00037,
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed