J. C. Jacobsens arkiv

1877-11-04

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens liste over de historiske malerier, som han gerne vil have udført til Frederiksborg Slot.

Transskription

Sujetter til historiske Malerier paa Frederiksborg


Gorm hyldes af Smaakongerne
Gorm modtager Budskabet om Sønnen, Knud's, Død.
Thyra besigtiger Bygningen af Dannevirke
Ansgar prædiker Christendommen (Efter Lund ?)
Harald bygger Kike i Roeskilde eller: han lægger Grundstenen under Alteret i den færdige KirkeHarald fældes af Palnathoke. Andre Momenter af Palnatokes Liv ?
Svend Tveskjæg tages til fange
Svend Tveskjæg indskiber sig til Englandstoget.
Knud den Store gjør Landgang i England. Hans Kampe ?
Han slutter Forlig med Edmund. Han vil vige sit Sæde paa Thinget.
Svend Estridsen vises tilbage fra Kirken af Bisp Wilhelm. Han dicterer Adam af Bremen Bidrag til Danmarks Historie.
Knud den Hellige myrdes i Albani Kirke.
Knud den Hellige confirmeres.
Erik Eiegod begiver sig paa Pilgrimsreise. Folket vil holde ham tilbage men forgjæves.
Knud Lavard myrdes.
Valdemar og Absalon undgaae Døden ved Svends Overfald i Roeskilde.
Valdemar seirer paa Grathe Hede. Svend flygter.
Valdemar indtager Arcone. Templet og Gudebilledet ødelægges
Søslaget ved Rygen 1184. Absalon som Anfører.
Bisp Waldear i Fængsel.
Saxo skriver Danmarks Historie.
Valdemar seir i Slaget ved Valmer. Dannebrogfanens Fald fra Himlen.
Valdemar overrumples af Grev Henrik.
Valdemar i Fængsel, hvor Albert maa dele hans Skjæbne.
Den unge Valdemars Død.
Dagmars Ankomst og Modtagelse i Danmark.

Erik Glippings Mord.
Marsk Stig som fredløs. Hans Døttre
Niels Ebbesen undviger Grev Geert.
Grev Geert fældes. Ny behandling af Bloch.
Niels Ebbesen fældes i Slaget.
Valdemar IV hyldes paa Viborg Thing.
Valdemar IV paa Dannehof i Kallundborg.
Valdemar IV indtager Visby. Dens Mure sløifesValdemar IV som Dommer paa Thinge (?)
Valdemar og Tove paa Gurre Slot.
Margrethe formæles med Kong Hagen.
Margrethe og den fangne Kong Albrecht.
Magrethes Studier hos Abbeden i Sorø.
Sammenkomsten af de 3 Rigers Udsendinge i Calmer hvor Unionen vedtages. Erik af Pommeren krones som Unionskonge.
Dronning Philippa leder Kjøbenhavns Forsvar.
_________________________________
Chr 1ste modtager den danske Krone.
Universitetets Indvielse. eller Chr 1stes Kroning
Chr 1ste bliver saaret i Slaget paa Brunkebjerg.
Hans i Slaget ved Rødebro mod Dalekarlene.
Slaget ved Hemmingstedt. Friserne.
Dronning Christina forsvarer Stockholms Slot.
Otto Rude og Søren Norby's Bedrifter (?)
Otto Krumpen slaaer Steen Sture som saares dødeligt ved Bagesund i 1520.
Chr 2den holde Indtog i Stockholm, eller hans Kroning 90 Svenske gaae til Retterstedet i Stockholm.
Chr. 2den og Sigbrit. (Dyveke ?)
Chr 2den indkalder Hollænderne.
Mogens Munk bringer Chr 2den Opsigelsesbrevet.
Chr 2den forlader Riget, fulgt af Borgerne.
Chr 2den i Fængsel eller paa Kallundborg.

Kjøbenhavn overgiver sig til Johan Ranzau.
Møde mellem Frederik 1ste og Gustav Vasa i Malmø 1524.
Hans Tausen taler fra Fangetaarnet (eller paa Kirkegaarden)
Tausen fremtræder ved Troesbekjendelsen paa Herredagen 1530.
Billedstormen i Frue Kirke 1531.
Jakob Rantzau stormer Aalborg.
Johan Rantzau's Seir ved Ørenebjerg, hvor Gustav Trolle falder.
Peder Skram seirer ved Bornholm.
Kjøbenhavn overgiver sig 1536.
Chr 3dies og Gustav Vasa's Møde i Brømsebro, 1541.
Johan rantzau stormer Heide 1559.
Herluf Trolle saares dødeligt i Slaget...
Daniel Rantzau i Slaget ved Svarteraae.
Frederik 2den bygger Kronborg.
Tyge Brahe bygger Uranienborg. det Ydre.
Chr. 4de besøger Tyge Brahe paa Uranienborg. det Indre.
Kaas overgiver Regalierne til Chr 4de.
Chr 4de som Bygmester og som Skibsbygger (i Riddersalen)
Chr 4des Kroningstog. Kjøbenhavns Slot.Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed