J. C. Jacobsens arkiv

1868-05-26

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om familien Linds rejse til Frankrig. J. C. Jacobsen klandrer Carl for ikke at have talt med de danskere han hørte i museet i Dresden. Om gæring hos Sedlmayr i München

Transskription

Carlsberg d 26 Mai 1868.
 
Kjære Carl!
Tak for dit Brev fra Dresden. Jeg lader altsaa Kaffekanden være uden Indskrift men sender den ikke før henimod Brylluppet. Lad mig vide om den kan og skal sendes poste restante eller adresseres til et Hotel eller til au pecheur eller til Hatts. Da værdien maa angives paa Fragtbrevet, (235 francs) synes jeg ikke at den burde sendes til au pecheur, hvor Erhards kunde modtage den i din Fraværelse!Det er nu afgjort at Linds reise herfra paa Torsdag Aften over Cøln til Paris, hvor de ankomme paa Søndag d 31 te og blive i 14 Dage (neppe længere). Dersom Du tager til Paris for at træffe sammen med dem, vil Du faae deres Adresse hos Boghandler Haar & Steinert Rue Jacob. 9. (paa den søndre Side af Seinen.) Lind var meget glad ved Tanken om at Du kunde træffe sammen med dem, da han var vis paa, at Du vilde være en fortræffelig Ledsager for hans Kone, der maa gaae meget paa egen

Haand, medens han besørger sine Forretninger. Frantz Djørups og Augustas paatænkte Reise er udsat til Sommer-ferien og de vakle imellem at tage til Hellebæk, Bornholm, Jylland, Dresden eller Schweitz!-
___________________
 Tak for Meddelelsen om Gjærings Karrene. Du har altsaa ikke seet nogen Fernis anvendt til at overstryge dem med ?
At det baierske Øl, selv i de bedste Bryggerier kan blive suurt, vidste jeg godt, men det har dog overrasket mig at Tabene have været saa enorme store, selv hos Dreher, med hans kolde Gjæring og kolde Lagerkjeldere!- Sedelsmayr's Maltning seer jeg har forandret sig siden min Tid. Dengang varede den kun i 5 Dage og Bladspirene blev kun ½ Kornets Længde.- Han "tørrede af" ved en høi Temperatur, men ikke saa høit som nu og dog var Øllet temmelig brunt.- Det er klart, at der ved hans nuværende Methode dannes endeel Røstgummi og vistnok endeels. 3brunede Æggehvidestoffer, som give Øllet den fyldige Smag og trainere Eftergjæringen paa Fadene.- 
___________________
 Jeg kan ikke forstaae at Du kunde see og høre Danske i Galleriet i Dresden uden at tale med dem, da jeg troede, at Du nu havde vundet større Frihed og Bevægelighed i Omgang med Andre end fordum.- Jeg kan ikke noksom anbefale Dig at lægge Dig derefter, da din medfødte Tilbageholdenhed og Indesluttethed vil blive Dig til stor Skade i Livet.-
__________________
 Hvad London angaaer, da er der sikkert endnu, ligesom tidligere, et dansk Hotel, hvortil Du kan sende din Bagage forud og bestille Logis. Herom skal jeg itide søge Oplysning og meddele Dig den, saavel som om Alt, der kan være dig ag Interesse med Hensyn til Opholdet i England og Holland.- Kan Du forøvrigt ikke nu reducere dit Bibliothek endeel hvorved Du kunde gjøre det muligt, at føre det

med Dig paa dine Reiser, som maaskee i den første Tid kunne blive hyppige i forskjellige Retninger indtil Du har fundet det rette Sted.- Medens jeg husker det, lad mig sige, at de Klæder Du kjøber i Frankrig før Du gaaer til England, maa Du have brugt før Du passerer Grændsen, saa at der er synligt, eller at Du kan beedige det. I modsat Fald bliver du betragtet som Smugler.-
Da jeg ikke veed hvilken Dag, du kommer til Strasbpourg og om din Kasse da ikke er udtømt, vil jeg imorgen afsende den omtalte Vexel paa Koenigswarter til din Adresse poste restante Strasbourg.
Hils Hafner i Nürnberg hvis Du seer ham. Jeg er godt forsynet med Humle til Efteraaret. Jeg kunde ønske en Humlepresse, men den faaes vist bedst i England.- Fra Nürnberg lader Du os vel vide hvorhen vi skulle sende det næste Brev.- Lev vel ! 
Din Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Berlin
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi