J. C. Jacobsens arkiv

1885-01-18

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

H Bajer

Dokumentindhold

Anbefalingsskrivelse til H. Bajer, der senere blev direktør for 'Bryggeriet Vestfyen' i Assens

Transskription

Hr. Cand pharm H. Bajer har i 3 Aar været i Function ved mit Bryggeri, Gl. Carlsberg, og i de sidste 2½ Aar som directeur, Hr. Kühles, nærmeste Medhjælper taget Del i Ledelsen af alle de forskjellige Dele af Brygningsoperationerne, hvormed har han havt rig Lejlighed til at gjøre sig fortrolig med disse og til at udvide de theoretiske og praktiske Kundskaber han i forveien var i Besiddelse af, ligesom han ved den Iver og Interesse, hvormed han har helliget sig til sit Kald har erhvervet sig en fyldig Indsigt i hele den baierske Brygningsmethode.
Ifølge min bedste Overbevisning maa jeg derfor ansee Hr Inspecteur Bajer for særdeles godt udrustet til paa egen Haand at forestaae Driften af et baiersk Ølbryggeri, hvortil hans gode, naturlige Begavelse og hans hæderlige og rolige Character ogsaa gjør ham særdeles skikket.

Gamle Carlsberg 18 Januar 1885.
 
J. C. Jacobsen
Brygger.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA æske 31960
Anbefaling, Vestfyen