J. C. Jacobsens arkiv

1876-09-17

Dokumentindhold

Om udfærdigelsen af gavebrevet til Carlsberg Laboratorium.

Transskription

Kjære Ven!

Jeg havde forleden dag Besøg af Madvig, som var meget tilfreds med Planen, saavidt han kjendte den. Hans eneste væsenlige Betænkelighed angik Forholdet mellem Laboratoiet og Bryggeriet, naar dette i Fremtiden kom i andre Hænder, hvori jeg gav ham fuldkommen Ret, men oplyste ham om,  at denne Vanskelighed vilde bortfalde naar jeg, som jeg havde i Sinde, testamenterede hele Bryggeriet til Carlsberg Fondet.- Denne Meddelelse blev han øiensynlig meget glad over. Jeg fortalte ham at Du kjendte denne min Hensigt, men at jeg havde bedt dig ikke at tale derom endnu.-
Saasnart jeg fik Documenterne fra Barfoed, reenskrev jeg dem strax og sendte dem til Madvig næste Formiddag, fra hvem jeg fik dem tilbage samme Eftermiddag med varm Udtalelse af hans Tilfredshed. Derpaa bragte jeg dem igaar til Brock, som fandt det rigtigst at forandre Formen af Gavebrevet og dermed de første §§ i Statuterne og nogle Steder i Andragendet til V. Selskab.- Han foretrak nemlig, istedetfor den indviklede Form, med 5% Rente strax og Tilbagebetaling af en Livrente, at sætte Forretntning ned 2 % strax og 5% efter min og min Kones Død. Da jeg heri var enig, lovede han at foretage de nødvendige Forandringer i begge Documenter og derefter at sende dem directe til Dig snarest muligt for at de kunne blive trykte itide. Skulde han tøve deri, maa

Du altsaa purre ham.- Gavebrevet vil blive udfærdiget i behørig Form og underskrevet saa betids, at det i hvert Fald kan tilstilles Madvig inden Afsløringen d 25de
Da dets væsenlige Indhold er gjengivet i Statuterne antager jeg ikke, at selve Gavebrevet behøver at trykkes.
Prof Holten meddelte Ørsteds Komiteen forleden Dag at Studenterforeningen vilde foranstalte en Fest om Aftenen d 25de og dertil indbyde Ørsteds Sønner og Komiteen. Dette er jo meget smukt, men jeg er noget urolig for at mit Forehavende ved den leilighed skal blive antydet af En eller Anden, som samme Dag er bleven bekjendt dermed. Jeg vilde derfor helst blive borte fra Festen, men finder dog ikke, at det vil være passende.
Frøken Ørsted er desværre sengeliggende, saa at der er stor Tvivel om hun kommer hertil til Festen.-

Din hengivne 
J. C. Jacobsen

d 17 Septbr 76

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 2-015-00008, F 6
Carlsberg Laboratorium, Mæcenvirksomhed