J. C. Jacobsens arkiv

1876-04-03

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen fortæller Steenstrup, at han har informeret Rasmus Pedersen om formålet med Carlsberg Laboratorium. 

Transskription

Kjære Ven ! 

Hermed sender jeg Dig Dr. Pedersen's Meddelelser med Bilag til videre Afbenyttelse. Jeg har nu tilskrevet ham temmelig udførligt og forklaret ham det begrændsede Formaal med Laboratoriet paa Carlsberg samt angivet ham en Deel af de Spørgsmaal, som jeg antager at det vil blive Physiologiens nærmeste Opgave at besvare.- Derpaa har jeg henstillet til ham om han troer at kunne omfatte denne begrændsede Virksomhed med virkelig Interesse og føle Lyst til at gjøre denne Specialitet til Gjendstand for omfattende Forskninger, da jeg i saa Fald gjentager mit Forslag fra i fjor - om at overdrage ham de physiologiske 

Arbeider i Carlsbergs laboratorium mod et Honorar af 2000 Kroner. Jeg har tillige antydet at han forhaabentlig om ikke lang Tid vilde gaae over til en mere udstrakt offentlig Virksomhed, men at der i Mellemtiden under hans Veiledning kunde uddannes en Medhjælper som kunde fortsætte Virksomheden paa Carlsberg's Institut, som jeg vil gjøre til en permanent Anstalt og stille under Tilsyn og Overbestyrelse af en Komitee af Videnskabsmænd, men jeg har selvfølgelig ikke omtalt Videskabernes Selskab. 

Din hengivne 
J. C. Jacobsen 

d 3 April 76 

Jeg venter at komme paa Banen ved denne Uges Udgang 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
FA 2-015-00003, F 6
Carlsberg Laboratorium, mæcenvirksomhed