J. C. Jacobsens arkiv

1867-04-08

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver igen til Carl om branden på Carlsberg og genopførelsen med nye materialer. Der er allerede bestilt jernbjælker i Paris.

Transskription

Carlsberg d 8 April 1867

Kjære Carl!
For at Du ikke skal være i Uro, vil jeg lade Dig vide, at jeg fortræffeligt har overstaaet de to sidste Dages Anstrengelser. Jeg har sovet udmærket godt hele sidste Nat, da Alt i Aftes var fuldkommen slukket, og jeg føler neppe Spor at Træthed og kan med Sandhed sige at jeg befinder mig fuldkommen vel. Din Moder har det ligeledes over al Forventning godt, ja næsten bedre end sædvanligt.- Vi havde ogsaa igaar en Mængde Besøg ikke alene af alle vore Venner, men af en Mængde Bekjendte Mænd, som vilde vise deres Deltagelse. Hvad der fornøiede mig mest derved, var at see den Tillid de nærede til min Fasthed og Energi som jeg virkelig ogsaa føler at være stærkere end nogensinde.- Jeg har allerede givet de fornødne Ordrer til Kayser om Gjenopførelsen af det nye Kornmagazin, hvis Mure

ikke have lidt og hvor det altsaa kun blive Tømmerarbeidet der skal erstattes. Tabet paa denne Bygning bliver altsaa ikke saa stort som jeg strax troede.- Hvormeget af Murene i de øvrige Bygninger, der maa nedbrydes, veed jeg endnu ikke, men de ere i alt Fald assurerede, saa at Spørgsmaalet for mig kun har Interesse med Hensyn til Tiden. I Malthuset, Bryggeribygningen og Svalehuset skulle alle Bjelklagene nu construeres af I-Jern med murede Buer imellem og de enkelte Afdelinger afsondres ved Brandgavle med Jerndøre saa at det Hele ogsaa kan blive et Mønster paa en Brandfri Bygning.- Ilden er ikke, som nogle af Dagbladene angive opstaaet i Køllen, men paa Loftet over Maskinrummet, rimeligviis ved en ubetydelig Uforsigtighed. Der laa et Par Sække 

med Bomuldsaffald til at pudse Maskinen og maaske nogle af Folkenes Klæder, som de gjerne vilde tørre der, naar de vare Blevne vaade, fordi der var varmt. Derfra gik Ilden før den blev opdaget (medens Folkene vare beskjæftigede med at tappe Øl af i Lagerkjelderen) op ad Trappen til Taget og da hele Taget paa alle Bygningerne gik ud i Eet uden Brandgavle, forplantede den sig paa Tagloftet rundt om og derfra nedad. Røgen var strax saa stærk at man ikke kunde komme paa det øverste Loft og benytte Brandhanerne dér og da Ilden strax regnede ned paa Dampmaskinen, kunde denne med Pumpen ikke bruges. Derimod gjorde Maskin-pumpen i Haven stor Nytte og ved dens Hjelp frelstes alle Lagerbygningerne.- Jeg har idag skrevet til Dupont og Dreyfus og bestilt en Deel af

Jernbjelkerne til Malthuset, og bebudet en stor yderligere Bestilling til idetmindste 6000 Mètres Jerbjælker. Der bliver flere Bestillinger at gjøre i Paris og jeg vil derfor bede Dig ikke at gaae til Marseille før efter nærmere Aftale, da jeg vistnok vil faae brug for din Virksomhed i Paris i den første Tid.- Jeg har saa travlt med hundrede Ting at jeg ikke idag kan skrive mere, men Du skal snart høre fra mig. Maaskee vil jeg bede Dig skaffe mig Oplysning om Et og Andet fra Bryggerierne i Strasbourg.- F. Ex jeg har seet smukke Valseværker helt omgivet af Jern, kan Du sige mig hvorfra de ere? ogsaa Rensemaskiner har jeg seet, som syntes hensigtsmæssige. osv, osv! 
Hermed et Brev fra Michael Lunn (som i længere Tid assisterede under Branden). Hilsen fra Alle
Din Jacobsen

[På langs] Tak for dit Brev, som jeg modtog under Branden, men først fik læst om Aftenen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Strasbourg
Uden FA-nummer, æske F 3,1
brand, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, industriel arkæologi