J. C. Jacobsens arkiv

1869 marts

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om bryggeriforhold og omtale af Carl Blochs arbejde med bedekammeret på Frederiksborg Slot.

Transskription

Tirsdag Aften og Onsdag Formiddag
 
Kjære Carl !
Tak for dit Brev. Uagtet vi ikke at behøve at bestille Kjedler og Tappehouge før vi komme hjem, vil jeg dog med et Par Ord dvæle ved de reiste Spørgsmaal om Opstillingen. Tappehougen har jeg gjort saa stor, for at rumme den Efterurt, der, idetmindste ved baiersk Brygningen efter min Methode, skal anvendes til næste Mæskning istedetfor Vand; dertil udfordres et Rumfang af c Tdr.- Hvad Kjedlerne angaaer, erindrer jeg ikke nøie de skotske Kjedlers Form, men jeg bifalder ganske din Idee, at lade Røret fra Tappehougen gaae ind i Kjedlen, ligeover den høieste Vædskestand og at lade den forhøiede Rand til at holde Skummet hæve sig over Gulvet, men det forekommer mig ikke nødvendigt og temmelig kostbart, at gjøre denne Rand 1 Meter høi. Dog derom kunne vi som sagt, senere tale.-
Grunden til at jeg har ladet en Elevator løfte det knuste Malt op til Taget og ikke valgt en Archimedesskrue, er

Hensyn til den eventuelle Opstilling af endnu et Par Mæskekar med et Steel's Apparat imellem sig, hvortil Maltet efter min Plan kan løbe fra den samme Elevator. Desuden er en Elevator billigere og kræver langt mindre Kraft end en Skrue.-
Jeg har tænkt over in ny Idee angaaende Reisen, men kan dog ikke bestemme mig til at opgive Reisen til England.- Deels vilde jeg overmaade gjerne endnu engang med dig besee Bryggerierne i Burton, hvor Du jo nu er localiseret og, som det synes, har fri Adgang, saa at jeg bedre vil kunne granske i Et og Andet, som jeg kun saae flygtigt i Sommer, hvorfor jeg har følt endeel Usikkerhed ved Constructionen af det Indre og ved Opstillingen.- Deels vil jeg gjerne gjøre især Russels personlige Bekjendtskab, og har allerede meldt mit nærforestaaende Besøg hos dem. Ogsaa kunde jeg nok ønske at besøge Malterierne ved London.- Naar Du i disse Dage

kommer i disse, spørg da om deres Mening om det danske Byg.- Mit Foredrag i Landhuusholdningsselskabet har vakt megen Opmærksomhed og interesse hos vore Landbrugere og jeg bør søge at skaffe mig og dem alle mulige Oplysninger om det danske Byg, som Maltbyg i England.-Jeg vil heller ikke tabe Noget ved at tage England med, thi naar jeg kun kan blive færdig til at reise d. 14de - hvilket kun med Anstrængelse kan naaes - saa er der Intet til Hinder for at blive borte hele Mai, da Bygningen af hele Kjelderetagen er meget simpel, naar først Funderingen er bestemt, hvilket maa skee før jeg reiser. Og Opførelsen af Kjelderetagen vil ikke kunne være færdig før Mai Maaneds Udgang.- Det er derimod Skade, at Du ikke synes at have fuldt op at bestille - som Brygger - til d. 18de April, hvilket jeg først nu erfarer, og jeg vil derfor foreslaa Dig at benytte Mellemtiden til at besøge Dublin, som jeg da vil springe over.- Ogsaa vil jeg

ønske at Du vilde besøge Droghede, da jeg dog lægger Vægt paa Tietgen's stærke Roes over dette Øl, om ogsaa Englænderne, som han sagde, ville ignorere det.
Der er endnu en Excursion, ganske lille, som jeg vil bede Dig gjøre efter Stadsingenieur Coldings Raad, nemlig til Mr. Cochrane, Dudley works, for at tale med ham om Vægten og Prisen paa støbte Jernrør - Gasrør - af 3 Fods Diameter c ½ Tomme tykke med Muffe eller maaskee bedre med Flancher, ikke for brede til en Skorsteen. De faaes bedst og billigst dér. Udskibningssted Hull eller London. Jeg haaber, at Du paa denne Maade vil have Beskjæftigelse nok og dersom Du endda skulde faae nogle Dage tilovers, vil Du ikke have Vanskelighed ved at finde en eller anden interessant Excursion, f. Ex til Waterford i Irland, hvilken Tietgen, som jeg har fortalt Dig, anbefalede stærkt. Hvorlænge blive Hatt og Sedlmayr i England ? Træffer jeg nogen af Dem?
[På langs] Skorstenen vil ikke faae nogen stærk Varme, da Røgen fra Dampkjedler og Bryggerkjedler maa passere en muret, underjordisk Kanal af 12 à 20 Alens Længde, før den kommer i Skorstenen, og Skorstenen vil faae Støtte af Jernbjelkerne i Bygningen

Da jeg ikke faaer Tid til at skrive til Louis Hatt, beder jeg dig bringe ham mine venligste Hilsener og takke ham for hans kjærkomne Breve af 21 Februar.-
Jeg finder hans paatænkte Fremgangsmaade ved Brygningen og Gjæringen fortræffelig og tvivler ikke paa, at den allerede nu har givet ham gode Resultater.Fortæl ham vor Fremgangsmaade ved Anvendelse af Spaaner ved Tilsætning af frisk (grønt) Øl. Han omtaler dry hops til Klaring istedetfor Spaaner. Jeg troer at dette vil give Øllet for stærk Smag af Humleolie, naar der skal anvendes tilstrækkeligt til Klaring. Spaaner ere sikkert bedre, især i 2de til 5te Omgang. Huusblas og "Finings" vil jeg ikke tilraade ham at bruge.Hvad chauffage - Pasteurisering - i Bouteiller angaaer, maa Du sige ham at vi varme Øllet til 53 Celsiuss. 6saa hurtigt som muligt, i 20 à 25 Minutter og efter 5 Minutters Maximum af 53  Celsius, afkjøles det atter hurtigt i andre 20 à 25 Minutter til c 25 C.-
Denne Methode giver et meget godt Resultat, naar Øllet er godt aflagret, mindst 6 Maaneder. Jeg skal med det Første sende ham en lille Prøvekasse af mit pasteuriserede Exportøl.
Anbefal ham at holde sin Gjær reen ved at slemme den af og til og at undersøge den flittigt med Mikroscopet. Ligeledes Bærmen af Lagerfadene.-
Jeg har ingen Tillid til Baudelot Apparatet. Han burde have et Svaleapparat med "Gegenstrømung"

Bloch er nu næsten færdig med "Christi Daab" (det 4de Maleri i Aar, det 9de i det Hele).- Det roses meget , men jeg har ikke havt Tid at besøge ham og see det siden i Januar.- Han reiser til Foraret til Italien for nogke Maaneder for at gjøre Studier til de følgende Malerier af hvilke han har gjort et Udkast i Carton til Korsfæstelsen.- Han har faaet en Bestilling fra Kunstforeningen i Bergen hvortil han vil male Christian 2den i Fængslet i Sønderborg.- Topsøe med Kone og Barn reise ogsaa i Foraaret til Genf, hvor de ville blive et heelt Aar.
Vi havde nylig Besøg af Bøye, som har modtaget en ham tilbudt Adjunctpost paa Herlufsholm, hvor han skal møde om 8 Dage. Jeg glæder mig vel paa hans Vegne derover, men beklager, at vi skulle miste saa elskværdig en ung Mands Selskab, han har dog lovet os at besøge os i Ferierne og bad mig at hilse dig venligst fra ham.
 
Søndag Morgen
 
I dette Øieblik modtog jeg Brev fra Theilmann, hvori han beklager at jeg ikke har mere end 15 Tdr aflagret Øl, da især Russell have Ordrer.- Han mener, at det Quantum af c 2200 Tdr, som jeg har brygget, med Lethed vil finde Afsætning før næste Saison. Han fraraader at sende af mit almindelige Vinterøl for at Carlsberg Beer kun skal være bekjendt som noget Fortrinligt og deri giver jeg ham  ganske Ret.-Et Exemplar af Russell Cirkulaire med Faldbydelse af mit Øl, som han har sendt mig er jeg fuldkommen tilfreds med. Deri anbefales, vistnok efter dit Raad, en hurtig Propning.
_____
Vægten af Humlen i Bass Tønder var
 
1 Barrel Export Ale -           345½ Grammes'
1   -       Strong                  243
1   -       Pale                      170 
½  -       Mild Ale no 4           70
½  -       --     --   -   5           50
_____________
Hermed maa jeg slutte. Jeg skal nu nedskrive mit Foredrag i Landhuusholdningsselskabet, som man vil lade trykke. Ogsaa skal jeg skrive til Theilmann og Russee og Dupont. Det begynder at knibe med Tiden. Lev vel ! din Jacobsen
 
[På langs] Hils Hatt og Sedlmayr. Spørg S om Glycerin. Hilsen fra Din Moder 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi