J. C. Jacobsens arkiv

1885-08-22

Dokumentindhold

Om bestillingen af statuerne til Neptunspringvandet. Denne donation sker på bekostning af indførelsen af elektrisk lys i samtlige bygninger på Carlsberg, der udskydes.

Transskription

Carlsberg 22de August 1885

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Jeg kan ikke tøve med at meddele Dem, at jeg i Aftes modtog Tilbud fra Bronzestøberiet i Stockholm om at levere samtlige Statuer til Neptun's Springvandet og til den lille Fontaine i den indre Slotsgaard, støbte af samme Metal som Originalen og udførte under Professor Børjesons Ledelse, som tillige modellerer den lille Figur - en Dreng med en Svane - som mangler, Alt at fuldføre i circa 1½ Aar, for en Priis af 39.800 Kroner.
Da jeg kan overkomme denne Udgift ved at opgive eller udsætte et projecteret Anlæg til electrisk Belysning af samtlige Bygninger paa Carlsberg, har jeg strax svaret, at jeg antager Tilbudet.

Den ene Triton, som ikke er paa Drottningholm, men findes paa Heleneberg, er ikke medregnet, men Rosen mente at en Afstøbning deraf uden Vanskelighed vilde kunne erholdes og Børjeson mente at man maaske kunde faae Originalen da Eieren nylig er død.
Derom skriver jeg nu til Børjeson. For at undgaae, at mit Navn skal blive nævnet som Bestiller, har jeg gjort Bestillingen i Frederiksborg Museets Navn, hvorom jeg skal give Museumsbestyrelsen den fornødne Meddelelse, som ikke maa offentliggjøres. 

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 64-1884-85
Frederiksborg Slot, Neptunspringvandet, mæcenvirksomhed