J. C. Jacobsens arkiv

1885-05-19

Dokumentindhold

Om J. C. Jacobsens målsætning og idealer. Om Valgsproget "Arbeide og Nøjsomhed".

Transskription

Carlsberg 19 Mai 1885.
 
Kjære Fru Heiberg.

Det var et heldigt Indfald jeg fik, at indtegne paa Grundplanen samtlige Bygningers Alder for at gjenkalde i min Erindring i hvilken Rækkefølge de vare opførte, thi dette samlede Overblik over den stadige og progressivt stigende Udvikling fra den forholdviis lille Begyndelse fornøiede mig selv saa meget, at den Tanke opstod hos mig, at dette Billede maaske ogsaa kunde interessere mine nærmeste Venner.Denne Tankes Rigtighed har Deres venlige Brev nu ogsaa til min Glæde bekræftet, men De burde ikke, kjære Frue, tale om mit ”Genie”, thi denne Gave fra Oven besidder jeg virkelig ikke og man bør ikke friste en Ven til at nære forfængelige Indbildninger. Det er ogsaa langtfra at det Resultat som

nu foreligger, er Frugten af en planmæssig Stræben mod et høitstaaende Maal; tvertimod! Udviklingen er kommen af sig selv og jeg har for lang Tid siden ønsket og haabet at den nu vilde standse fordi min Hu aldrig har staaet til det Store, men kun til det Fuldkomne, hvortil jeg har havt en medfødt Drift, som har været støttet af en ligeledes medfødt Glæde over selve Arbeidet, som for mig har været og endnu er den kjæreste Nydelse.
Denne Aandsretning som har været Kilden til mit Livs Lykke og som har skabt Carlsberg, har jeg i mit stille Sind givet Udtryk i mit Valgsprog ”Arbeide og Nøisomhed” hvilket jeg nu ved Slutningen  af min Løbebane har følt Trang til at udtale til Paamindelse for Andre og jeg har derfor indskrevet det med gyldne Bogstaver under mit navnetræk paa Fyrtaarnet ved Hovedindgangen til Carlsberg.

Gid det maa blive læst med Eftertanke og forstaaet! Men hvormange ville forstaae og troe at en Brygger, som aarlig omsætter flere Millioner, er bleven ”stor” uden at ville det, ja imod sin Villie?
Nøisomhed tiltroer man vel gjerne Videnskabens og Kunstens Dyrkere fordi Deres uegennyttige Hengivelse i Aandens Tjeneste i Reglen er saa i Øiene faldende, at Ingen kan være blind derfor, men en nøisom Millionair! Det gaar over Mængdens Forstand.
 
Naar den franske Ingenieur kommer hertil og ønsker at besøge Carlsberg, vil det være mig en Fornøielse at vise ham Alt, hvad der kan interessere ham og han vil altid træffe mig hjemme de Søgnedage om Formiddagen fra Kl. 9-12.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Carlsberg, mæcenvirksomhed