J. C. Jacobsens arkiv

1869-02-01

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om gær og gæring og forsyningen af is. Om fordelingen af Carls tid i England. Om middagsselskabet, der efter J. C. Jacobsens egen menings var det smukkeste, han har afholdt.

Transskription

d 1 Februar 1869.
 
Kjære Carl!
Tak for dine Meddelelser om Fremgangsmaaden ved Gjæringen. Den kom forsaavidt post festum, som Forsøgene med den skotske Gjær nu ere opgivne, men jeg haaber henad Foraaret at kunne gjentage dem med Gjær af Bittert-Øl fra Kongens Bryghus, der nu drives ved 13-14 R.- Jeg kjendte ikke den engelske Methode, at omrøre Gjæren gjentagne Gange med Øllet og den blev heller ikke "hergeführt".-
Med Hensyn til Rump's Forsyning med Gjær, da vil der hengaae nogen Tid, thi der afgaaer intet Skib herfra til Færøerne i denne Maaned.-
Om min Iisforsyning har jeg allerede sagt Dig, at jeg har fuldkommen tilstrækkeligt for i Aar, Efteraarets Behov inclusive, men for Tiden er Iisningen standset af Tøveiret, og jeg maa vente (og haaber) paa ny Frost for at faae den store Beholder heel fuld, der skal

sikkre mig for 2 Aar. Der behøves kun nogen østlig eller nordlig Vind i denne og næste Maaned. Dersom jeg i Aar skulde have taget den nødvendige Iis fra Norge, vilde det have forvoldt mig en Merudgift af mindst 20,000 rdl hvorfor jeg nu er sluppen. Jeg kan derfor føle dine Venners détresse i Strasbourg. Det er ingen Spøg.-
Hvad der mest beskjæftiger min Tanke, er Fordelingen af din Tid mellem Burton og London.- Jeg tvivler paa, at det er rigtigt at der  ikke skulde brygges Porter i London om Sommeren, thi da jeg var der, bryggedes der baade hos Barclay og hos de Andre i August Maaned. I hvert Fald antager jeg at Du maa opholde Dig paa det ene Sted fra nu i Februar til ud paa Efteraaret og derefter paa det andet i Slutningen af Efteraaret og hele Vinteren. Da jeg nu, med al Respect for Porteren, dog troer at Ale er den vigtigste Artikel og da Bryggerierne i Burton ere de nyeste og vistnok de fuldkommenste og da der derfor i Burton

gjøres Malt, hvilket neppe er Tilfældet i London, er jeg tilbøielig til at antage, at Du havde mest Nytte af at tilbringe næste Vinter i Burton og altsaa først gaae til London, hvor Du ogsaa bedst vilde kunne anvende dine Fritimer, dersom der ikke stadigt skulde være fuld Beskjæftigelse.- Men jeg kan ikke give Dig noget bestemt Raad.Jeg veed ikke hvad Betydning Betydning det Worthingtonsk Bryggeri har, men antager det dog for ønskeligst at Du kom til de bedste, dvs Bass eller Alsopp.- Mr. Smith omtalte her, at han maaskee kunde introducere Dig hos en af disse. Tal med ham derom og husk forresten paa Suhr's Tilsagn om at aabne hvilkensomhelst Dør for Dig.-
A propos. Jeg har smagt Brown-stout Porteren fra Younger, som forekommer mig meget god. Har Du fulgt hans Porterbrygning med Opmærksomhed ? og har Du studeret Tørringen af brunt Malt og Blandingen af Malt til Porterbrygning? Hvilken Styrke og til hvilken Priis er den Porter, der leveres til Skibsprovision paa korte og lange Reiser?

Ved mit Middagsselskab i Fredags blev din Sending af Portvin og Sherry benyttet. Portvinen blev især rost. Af Sherry Sorterne fandt den lyse mindst behag. Er den "dry" eller ikke "Dry".? Iøvrigt var det ikke stor Leilighed til at tale om Viin og Mad, thi jeg bragte mit Selskab godt i Aande ved en heel Deel Skaaltaler, hvori jeg assisteredes af Lehmann, Bille, Hall, David, Bruun, Clausen, Høyen, Jonquières og Hammer. Jeg troer, at det var det smukkeste Rigsdagsselskab, jeg endnu har havt.- Der var, som sædvanligt, smuk Taffelmusik fra Galleriet, og Væxthuset var i Maaneskin tilligemed den lukkede Veranda, hvori der spadseredes efter Bordet.- Det er en heldig Forandring jeg har gjort, at indskrænke Antallet af Rigsdagsmænd og at inddrage andre Elementer, hvorved den eensformige politiske Tale og Tone undgaaes. Der blev ogsaa kun talt meget lidt om Politik.-
På langs: Gloxin's Postei var fortræffelig
___________
Hvad Tycho Brahes Statue angaaer, da er den for det Første ikke beregnet paa ats. 5staae frit paa en Plads, dertil er den ikke colossal nok.- Den vil ogsaa faae en smuk og værdig Plads foran Observatoriet, der jo ligger paa en af vore mest yndede Spadseregange, paa Volden og denne vil blive endnu mere besøgt naar den ny Botaniske Have bliver anlagt tvers over Graven og paa Glaciet paa den anden Side og selve Volden bliver omdannet til et Park-Anlæg.
______________
At jeg har læst dine fortsatte Meddelelser om Maltningen med Opmærksomhed og Interesse behøver jeg ikke sige, men jeg vil opsætte, at gjøre mine Bemærkninger derved til en anden Gang, naar jeg har bedre Tid--
Jeg har ogsaa læst din Artikel i Journal des Brasseur, hvormed jeg er meget tilfreds.
Jeg formoder dog at Bourgeois har sat lidt fransk Snit paa Stilen ?.
Din Moder har ikke Tid til at skrive idag, da hun endnu har Efterarbeider efter Selskabet.Vi have nemlig været i Selskab baade igaars. 6og iforgaars, først hos Vogelius til Barnedaabsfest og igaar hos M. Steenstrup.-
Lad mig ikke glemme, at fortælle at Fr. Djørups Familie i Løverdags er bleven forøget med en Søn. Moder og Barn ere raske
Lev vel! Med Hilsen fra Mama!

Din Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Burton on Trent
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Industriel arkæologi, Selskabsliv, bryggeriindretning, bryggeriteknologi