J. C. Jacobsens arkiv

1869-02-09

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om Carls ophold hos Alsopp i Burton og de nødvendige anbefalingsskrivelser.

Transskription


 
Tirsdag Middag 9/2-69
Kjære Carl !
Paa Veien til Rigsdagen modtog jeg dit Brev, hvoraf jeg seer, at Du paa Søndag reiser til Burton og at du dér vil lægge an paa at komme ind hos Alsopp; hvorfor Du snarest muligt ønsker den omtalte Introduction fra Etatsraad Suhr.- Idag er det nu for silde men imorgen Formiddag skal jeg strax gaae til ham og minde ham om hans Løfte, som jeg haaber at han kan holde; men jeg kan jo ikke drive paa en hurtig hurtig Expedition i denne Sag hvor jeg kommer som den der beder og ligesaalidt kan han presse paa Tiden hos Baron Hambro eller hvem det nu er han skal sætte i Bevægelse, saa at Dus. 2maa være belavet paa at der vil hengaae nogen Tid - jeg gjætter paa et Par Uger - før Du kan faae Anbefalingen. Var det derfor ikke bedst at Du benyttede Leiligheden til at gjøre en Sviptour til London og selv gjøre Dig bekendt med Forholdene dér og tillige selv tale med Westenholz hvis Anbefaling hos Alsopp - lagt til den forventede fra Suhr dog altid kunde være til nogen Nytte? Du bør, naar Du vil trænge ind paa et vanskeligt Sted, altid rykke frem med hele din Styrke paa een Gang.- Thi et engang givet "Nei" forandres saare vanskeligt.Glem ikke Adressen til den gamle Brygmester, nu Hotelvært eller Værtshuus-s. 3holder i Burton, som Du fik fra Haagensen.- En saadan Mand kan ofte udrette mere end man troer, i alt Fald med sine Raad og Vink. Det var vistnok en ganske heldig Ordning, dersom Du kunde dele Opholdet paa hvert Sted i 2 halve Semestre, men om det kan lykkes er et stort Spørgsmaal og da vanskelighederne med at faae Adgang ere saa store, bør Du ikke forvikle Sagen ved at lægge altfor stor Vægt paa denne Deling, hvis man ikke synes med Lethed at ville gaa ind derpaa.- Men hvorledes gaaer det din Ven Hatt i Burton ? Har han nogen Anbefaling til Alsopp ? og Sedlmayrs. 4Saasnart jeg faaer Vished om at Suhr's Brev er afgaaet til London hvilket som sagt let kan tage nogle Dage, skal jeg underrette Dig derom samt om hvor Du skal henvende Dig for at faae Anbefalingen.- Det er derfor vistnok bedst, at Du i hvert Fald bliver i Burton indtil mit næste Brev, for at jeg da kan sige Dig, om Du behøver at tage til London og præsentere Dig for Hambro og da til hvilken tid.
I Hast Din Jacobsen
Hilsen fra mange gode Venner

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Uddannelse