J. C. Jacobsens arkiv

1881-04-16

Dokumentindhold

Om undersøgelser af Melbyg.

Transskription

d 16/4 81

Kjære Ven!
Naar Du læser medfølgende Række af Spørgsmaal, vil Du formodentlig sige at "een Daare kan spørge mere end 10 Kloge kunne besvare" og Du vil formodentlig smile ad nogle at mine Lægmands-Hypotheser, men hvor forkerte de end kunne være, vil Du dog deraf see hvilke
Oplysninger vi Praktikere kunne trænge til, for ikke længere at vandre i Taagen.
Jeg har ikke seet den omtalte Pharmaceut Johansen og veed ikke om han har været herude, da jeg tilfældigviis ikke har talt med Kjeldahl i de sidste Dage.
Efter din Opfattelse af ham, synes det jo, at der heldigviis er Udsigt til at kunne faae den fornødne Undersøgelse af Melbyg-Spørgsmaalet i Gang.
Hermed sender jeg dig Samsøe Lunds

trykte Meddelelser, som ikke synes at vidne om en omhyggelig, mikroskopisk Undersøgelse af Melkornene og som Følge deraf heller ikke om en klar Opfattelse af disses Beskaffenhed.
Jeg kan heller ikke sige at det vidner om Klarhed i Tanken at ville bygge "Regler" alene paa den ufuldkomne Fremstilling af de 4 Meiningsforsøg (med hvilke der bl. A savnes Oplysning om Eftermodningens Indflydelse paa de enkelte Prøver).
Selve "Reglerne" ere heller ikke meget klart affattede og og efter min Mening desuden ikke heller rigtige.
Hans Analyser af 1000 Korn af hver Prøve fortjene megen Paaskjønnelse, men jeg frygter for, at han først har faaet de Prøver, han har undersøgt, efter at Poserne i længere Tid havde været udstillede og i saa Fald ere de ikke meget paalidelige, da Publikum paa

en skammelig Maade forvandskede dem ved at kaste de Haandfulde, de havde besigtiget, tilbage i den første den bedste Pose. Dette saavelsom mange andre Ting maa næste Gang ordnes bedre.-
Jeg har netop faaet nogle Expl af den franske Resumé af E. Hansens Afhandling, hvoraf jeg vedlægger eet, som sikkert vil tiltale Dig

Din hengivne

J. C. Jacobsen


Herr Etatsraad J Steenstrup

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-015-00032, F 6
Emil Christian Hansen, Samsøe Lund