J. C. Jacobsens arkiv

1868-06-12

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Et 8 sider langt brev om Carls eventuelle ansættelse hos Erhards Bryggeri i Strasbourg og hans kommende ophold i England.

Transskription

Fredag Aften 12 Juni

Kjære Carl !
Saasnart jeg igaar havde modtaget dit Brev, tilskrev jeg Dig strax nogle Linier til Svar i det Haab at disse kunde naa Dig før Du reiste til Strasbourg.Da en Feilskrift i dit Brev gjorde det tvivlsomt hvornaar din Afreise skulde finde Sted og da jeg, efter Familiens Yttringer antog det for givet, at Linds blev i Paris idetmindste Søndag over, sendte jeg dit Brev i Konvolut til Lind (Hôtel Italien) med Anmodning om at sende det efter Dig, dersom du skulde være reist.- Idag har din Moder imidlertid faaet Brev fra Fru Lind, hvori hun yttrer, at I formodentlig alle 3 forlade Paris paa fredag. I saa fald vil mit Brev fra igaar altsaa ikke træffe Lind og ikke komme til Dig. Derfor skriver jeg nu paany.

Hvad den af Frøken Sophie henkastede Idee angaaer, at Du skulde være Eugènes medhjælper i et Aarstid medens Auguste er fraværende, maa jeg henvise til havd jeg tidligere har udviklet for Dig, nemlig at det i mange Henseender var heldigst dersom din Virksomhed i en tjenende Stillin - som et er væsentligt Led i dit Uddannelsescursus paa denne Reise - kunde komme tilsidst, efter at Du havde fuldendt dine Studier i England, eller forbindes med disse.; at jeg imidlertid ikke lægger saa afgjørende en Vægt paa denne Følgeorden, at jeg har villet eller vil fraraade Dig at modtage et saadant Engagement naar det tilbyder sig og naar det er af en saadan Beskaffenhed at Du troer at kunne være tjent dermed. jeg vil følgelig paa ingen Maade hverkenX) på langs : Kunne vi ikke faae et Photographie af "Fru Gloxin"?

modsætte mig eller fraraade Frøken Sophies Idee og jeg maa ganske billige det smukke og værdige Svar, Du har Givet Gloxin - det kunde ikke være bedre.-
____________
 
Det er saaledes kunsom Momenter til din egen Overveielse, at jeg fremsætter de følgende Bemærkninger.-Det seer mig noget besynderligt ud, at en af Søstrene i Forbindelse med Svogeren in spe tale med trediemand om denne sag, før de have talt med Eugène derom. Hvad kan grunden være til at man ikkke først taler med ham? - dersom dette Arrangement kommer istand uden hans Ønske, af Føielighed mod "de Andre" osv forekommer det mig, atdin Stilling til Ham og under ham vilde blive lidet heldig.
Et andet Spørgsmaal er om en saadan Tjeneste just er den ønskeligste og om det behagelige deri ikke vil være til Afbræk

for det Gavnlige.- Jeg veed jo ikke hvilken deel den gamle Erhard tager i Styrelsen men er den ringe eller forsvindende, faaer Du ikke den rette Forestilling om en Subaltern Stilling til en Principal eller lærer Subordination og Resignation; men disse Mangler kunne jo maaskee opveies med andre Fordele.- Dersom Du bliver opfordret til at gjøre Erhards' den Tjeneste, at assistere Eugène, er det en Selvfølge, at Du ikke forlanger noget Honorar derfor, men dersom man tilbyder Dig et Engagement imod et Honorar, bør Du paa ingen Maade afslaae dette, thi uden dette bliver forholdet høist vanskeligt, idet Erhards ere generede i at forlange dette eller hiint af Dig og Du heller ikke veed, hvor Du skal sætte Grændsen for din frivillige Tjeneste. Hvor stort Honoraret skal være, vil det vistnok være rettest, at overlade til Erhards'

II
at bestemme, efter at Du har sagt dem, "at dine Fordringer ere høist beskedne, da Du ikke veed hvad Du kan præstere og selv vil have stor Gavn af denne Tjeneste osv!"--Der er endnu en meget alvorlig Betragtning, som jeg vil bede Dig vel at overveie, nemlig dine Studier i England.Du synes at betragte det som temmelig ligegyldigt, om Du kommer til at opholde Dig eet eller 2 Aar i England, men deri tager Du ganske sikkert feil. Du har nu selv erfaret hvormeget klarere og mere omfattende Indblik Du har faaet i det baierske Bryggeri efter det 2det Aars Studier og det samme vil være Tilfældet med det engelske.- Det synes, som om Du ikke lægger synderlig Vægt paa det engelske Bryggerie, men det kommer jo af, at Du ikke kjender det og at det ligger uden for din nuværende Synskreds, som endnu trænger til at udvides.

At din Tanke for Øjeblikket nemmest beskjæftiger sig med det, Du kjender tilgavns og at Du derfor er tilbøielig til at betragte Produktionen af Strasbourger - Ungt- Øl som din fremtidige Opgave, er let at forstaae. Men hvor vil Du kunne grundlægge et Bryggeri alene paa denne Production ?- I Kjøbenhavn vil det paa ingen Maade gaae (dér kan det overhovedet neppe være at tænke paa et nyt Bryggeri) og i Helsingøer eller en anden Sø- Kjøbstad vistnok ligesaalidt. Men afseet fra Hensynet til den nødvendige Afsætning for at sikkre Dig et ordentlig Udkommme haaber jeg dog ogsaa, at baade din Æresfølelse og din Patriotisme ville anspore dig til at anvende de ualmindelige Betingelser, hvoraf du er i Besiddelse, til at løse den Opgave som paahviler Danmarks Bryggere, at tilvirke Øl til Export, istedetfor at sende vort fortrinlige Byg i store Masser til England for dér at anvendes til Ale og Porter.

At Du vil faae Interesse og levende Interesse for dette kald, naar Du har lært Ale og Porter - Brygningen at kjende, tvivler jeg heller ikke om, men naar Du saa, efter eet Aars Ophold og Studium i England, seer at Du langtfra er færdig og at Du kun har Valget imellem at gaae utilstrækkeligt forberedt til din Hovedopgave, eller at forlænge dit Ophold i Udlandet endnu et Aar - saa er jeg bange for, at Du skal fortryde, at Du er gaaet til England saa seent.____
 
Hermed troer jeg at have gjennemgaaet alle væsentlige Betænkeligheder ved det omtalte Projekt. Nu beder jeg Dig blot selv omhyggeligt at overveie disse Puncter, (forudsat at det behøves, saafremt Sophies Idee nemlig bliver til mere end et løst Indfald).Naar den eventuelle Tjeneste først skal begynde i August, synes jeg i hvert Fald at det var rigtigt at anvende den mellem-

liggende Tid til en Reise til England deels for at orientere dig angaaende Bryggeriet, deels for at faae Øvelse i Sproget, saa at Du ikke skulde spilde Tid derpaa naar Du senere kom dertil.- Har Eugène opgivet at gjøre denne Reise med Dig, hvorom Du endnu i det forrige Brev talte ?--
____________
Lad mig snart høre nærmere Besked om disse Forhold for at jeg i fornødent Fald kan sende Dig Adresser og Recommandationer._
 
Jeg haaber at Du har faaet et Brev, som jeg afsendte i Tirsdags til Paris med nogle Commisioner derom faaer jeg vel snart Svar.-Din Moder er overordentlig glad over Fru Linds varme lovtaler over Dig og jeg glæder mig over det hjertelige Forhold - "som en Broder" - hvori Du atter er kommen til at staae til mine kjæreste Venner. Fra Fru Halkjer have vi modtaget et høist venligt Brev med en Anbefalingsskrivelse til hendes Søn
Lev vel Din Jacobsen

Din Moder sender sin Hilsen
[På langs] Kaffekanden er idag sendt paa Posthuset, adresseret til Maison rouge, men den afgaaer først med Pakkeposten imorgen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Strasbourg
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi