J. C. Jacobsens arkiv

1879-04-02

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen meddeler professor Ussing, at han har truffet aftale med medaljøren Harald Conradsen om at udføre medaljen til J. N. Madvig. 

Transskription

Herr Professor Ussing

Da jeg paa Grund af lidt Upasselighed har maatte holde mig inde, har jeg ikke endnu meddelt Dem, hvad jeg dog nu ikke vil udsætte længere, at jeg har truffet Aftale med Medailleur Conradsen om Udførelsen af en Medaille for Madvig, som kan blive færdig i rette Tid. Den ene Side med Brystbilledet har han strax taget fat paa, men han ønsker ogsaa saasnart skee kan at erfare om der paa Reversen skal staae en Indskrift

eller en plastisk Fremstilling. Han vidste ikke noget Motiv, der kunde benyttes og jeg kunde ikke hjælpe ham, men det maa jo ogsaa blive de Herrer Lærdes Sag at udfinde om der i Madvigs Virke er Noget, der lader sig antyde paa en tilstrækkelig klar og tydelig Maade i et Basrelief; hvis ikke maa det jo hellere siges med Ord, naturligviis i det fuldkomneste Latin!

Deres ærbødige
J. C. Jacobsen

Carlsberg 2 April
1879

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J. C. Jacobsens brevpapir
København
Johan Nicolai Madvig
Det Kongelige Bibliotek
Mæcenvirksomhed.