J. C. Jacobsens arkiv

1880-08-17

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen har svært ved at give Elisabeth Jerichau gode råd med nogle ejendomsspørgsmål, som hun har stillet ham.

Transskription

17 August 1880

Kjære Fru Jerichau
I Anledning af det Spørgsmaal som Frøken Bertelsen bragte mig fra Dem, maa jeg tilstaa at jeg ikke har særlig Indsigt i Udparcelleringssager eller i Priisforholdene af Bygge- og Havegrunde i Kjøbenhavns Omegn, saa at jeg ikke kan tillægge min Mening om disse Spørgsmaal nogen synderlig Vægt. Men naar jeg seer hen til de Priser, jeg veed at der er betalt for Grunde liig Deres ved Charlottenlund, maa jeg ansee de Dem tilbudte Priser af 25 à 30 Øre pr [kvadrat-tegn] kvadrat Alen for meget for lave og jeg kan ikke troe Andet end at De ved en Auction maa kunne opnaae langt mere.
Med Hensyn til Spørgsmaalet om De selv skulde bygge endnu en Villa til

Udleie paa deres Grund, forekommer det mig betænkeligt for Dem at engagere en forøget Kapital, som i hvert Fald skal forrentes og amortiseres, medens Indtægten deraf beroer paa Konjuncturerne som ikke med Sikkerhed kan forudsees.

Med venlig Hilsen Deres hengivne

J. C. Jacobsen


Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Bakkehussamlingen.