J. C. Jacobsens arkiv

1885-09-12

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

3 koncepter til breve om bestilling af kopier af de bronzestatuer fra Neptunfontænen, der befinder sig i Sverige. 

Transskription

Til Bestyrelsen for det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg
 
Idet jeg hermed fremsender min Beretning om Udførelsen af det mig overdragne Hverv angaaende Afstøbninger af de Bronzestatuer fra Frederiksborg, som nu findes i Sverrig, undlader jeg ikke at tilføie, at disse Statuer efter Aftale med den ærede Bestyrelse ere bestilte paa Museets Vegne. Saaledes at de efter Fuldførelsen blive af Fabrikanterne leverede til Museet som dettes Eiendom, men at Bekostningen ved Anskaffelsen, samt Udgifterne ved Transporten hertil bliver at udrede af mig.
Jeg afgiver derfor hermed den Erklæring, at jeg forpligter mig og mine Arvinger til at udrede de ved Kontracten med Dherr Faustmann & Østberg af 2d. Septbr d. A. fastsatte successive Betalinger til Beløb 39.800 Kroner for de først bestilte 16 Statuer, samt den Betaling som vil blive fastsat T) for den ved min Skrivelse af 4de Septbr bestilte 17de Statue, saavelsom de ved Transporten hertil forbundne Omkostninger. Disse mine extraordinaire Tilskud til Museet ønsker jeg ikke omtalte og følgelig ikke optagne i Museets Regnskaber, som komme til almindelig Kundskab, men naar Statuerne ere leverede og indføres i Museets Inventariebog, kan formentlig noteres, at de ere anskaffede ved Hjælp af "private Bidrag". En Egenhændig Gjenpart af denne Erklæring skal jeg vedlægge mit Testamente til fornøden Underretning for Executoren i mit Bo for det Tilfælde at jeg bortkaldes ved Døden forinden samtlige Betalinger ere posterede.
Carlsberg 12 Septbr 1885
J. C. J.
[tilføjet med blyant]
T) er senere fastsat til 6200 Kroner ved Skrivelse af 18/9 85 fra Faustman & Østberg


Til Bestyrelsen for det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg

Idet jeg hermed fremsender min Beretning om Udførelsen af det mig overdragne Hverv angaaende Afstøbninger af de Bronzestatuer fra Frederiksborg, som nu findes i Sverrig, undlader jeg ikke at tilføie den Erklæring, at disse Statuer efter Aftale med den ærede Bestyrelse ere bestilte paa Museets Vegne. Saaledes at de efter Fuldførelsen blive af Fabrikanterne leverede til Museet som dettes Eiendom, men at Bekostningen ved Anskaffelsen, samt Udgifterne ved Transporten hertil bliver at udrede af mig.
Jeg afgiver derfor hermed den Erklæring, at jeg forpligter mig og mine Arvinger til at udrede de ved Kontracten med Dherr Faustmann & Østberg af 2d. Septbr d. A. fastsatte successive Betalinger til Beløb 39.800 Kroner for de først bestilte 16 Statuer samt den Betaling som vil blive fastsat for den ved min Skrivelse af 4de Septbr d. A bestilte T 17de Statue, saavelsom de ved Transporten hertil forbundne Omkostninger.
Disse mine extraordinaire Tilskud til Museet ønsker jeg ikke omtalte og følgelig ikke optagne i Museets Regnskaber, som komme til almindelig Kundskab, men naar Statuerne ere leverede og indføres i Museets Inventariebog, kan formentlig noteres, at de ere anskaffede ved Hjælp af "private Bidrag".
En Egenhændig Gjenpart af denne Erklæring skal jeg vedlægge mit Testamente til fornøden Underretning for Executoren i mit Bo for det Tilfælde at jeg bortkaldes ved Døden forinden samtlige Betalinger ere posterede. Carlsberg 12 Septbr 1885 J. C. J.

T senere fastsat til 6200 Kroner ved Skrivelse af 18de Septbr 85 fra Dherr Faustman & Østberg. Altsaa i Alt 46.000


Rapport Beretning til Bestyrelsen for det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg

Ifølge den ærede Bestyrelses Opfordring har jeg under mit Ophold i Stockholm i afvigte Juli Maaned søgt Oplysning om hvorvidt Museet kunde vente at erholde Tilladelse til at lade tage Gibsafstøbninger af de Bronze-figurer, som tidligere hørte til Neptun- og Løve-Fontainen paa Frederiksborg og som nu findes paa og ved Drottningholm Slot, i hvilken Anledning jeg henvendte mig med Forespørgsel til Bestyreren for Statens Kunstsamlinger, Hr Rigsantiqvar Hildebrand, som med største Forekommenhed erklærede at der intet skulde være til Hinder for en saadan Afstøbning. Ved nærmere at betragte Statuerne og ved en Samtale med Grev Rosen kom jeg imidlertid til den Overbevisning, at det vilde være særdeles ønskeligt strax at faae dem afstøbte i Bronze i Stockholm under Ledelse af en anset Kunstner, som har Originalerne for Øie, istedetfor at sende Gibs-Modellerne til Kjøbenhavn og lade dem afstøbe og ciselere her, og jeg indledede derfor Forhandling desangaaende med Hr Billedhugger Børjeson og Bronzestøberne Faustman & Østberg, som have støbt flere monumentale Bronzestatuer til almindelig Tilfredshed og for Øeiblikket ere beskjæftigede med at støbe Børjesons Statue af Gejer, der skal opstilles foran Universitetet i Upsala.
Resultatet af disse Forhandlinger foreligger nu i hoslagte
1) I hoslagte Skrivelse af 19d Aug fra d.Herr Faustman & Østeberg

hvori
de tilbydes Dherr Faustman & Østberg med Bistand af Hr Børjeson 39.800 Kr, hvilket Tilbud jeg i min Skrivelse af 22d August
2) paa Museets Vegne antog (see vedlagte Gjenpart). Derefter modtog jeg
3)vedlagte Skrivelse fra Fabrikanterne af 2de Septbr, tilligemed (den ligeledes 4 vedlagte) Kontract af samme Dato hvori de i Forbindelse med Hr. Børjeson forpligte sig til den tilbudte Leverance F
3) vedlagte Skrivelse fra Fabrikanterne af 2de Septbr, tilligemed (den ligeledes) vedlagte) Kontrakt af samme Datum hvori de i Forbindelse med Hr. Børjeson forpligte sig til den tilbudte Leverance. F
4) Denne Kontrakt forsynede jeg i Henhold til den mig givne Fuldmagt med følgende Underskrift: "Ifølge Bemyndigelse af Bestyrelsen for det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. J. C. Jacobsen. Gl. Carlsberg"
5) hvorfor jeg i en Skrivelse af 4de Septbr (see vedlagte Gjenpart
2) anmodede Fabrikanten om endvidere at levere den Gruppe af en 2) "Flodnymphe" med en Svane og en Amorin, som har staaet paa Løve-Fontainen i den indre Slotsgaard og som ved en Misforstaaelse ikke var bleven optaget i Tilbudet og Kontrakten x) ligesom jeg ogsaa fastslog at vi maatte gjøre Regning paa at den hele Leverance vilde blive præsteret til den forudsatte Tid c 1½ Aar, forsaavidt ikke uforudsigelige Hindringer medførte en Forsinkelse, samt anmodede...
Der er saaledes al Grund til at vente, at Museet om c 1½ Aar vil være i Besiddelse af samtlige 17 Bronzestatuer til Chr 4des Fontainer i begge Slotsgaard paa Frederiksborg.

ærbødigst

J. C. J.

Carlsberg 12te Septbr 1885.

F Af denne Kontrakt, som var udfærdiget vi ... vedlægges her det af Fabrikanten og Hr Børjeson underskrevne Exemplar. Det andet Exemplar forsynede jeg med følgende Underskrift: Hvorpaa jeg tilbagesendte det, ledsaget af en Skrivelse af 4d Septbr (see vedlagte Gjenpart)Fakta

PDF
Koncept
Dansk
København
FA 2-009-00030
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed