J. C. Jacobsens arkiv

1869-03-09

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om Carls engelskkundskaber og om Rasmus Nielsen sygdom samt om forsendelse af øl til Skotland.

Transskription

Torsdag Morgen d 9/3-69

Kjære Carl!
Jeg seer af de Linier Du sendte mig fra Burton, at Du nu er vendt tilbage til Edinburgh, hvilket jeg ogsaa antager er det rigtigste, da det af dine Breve fremgaaer at Du, efter at have forladt Younger, har følt, at Du ikke var ganske færdig med at lære, hvad Du kunde lære der, hvorved jeg antager, at Du nærmest tænker paa det Overblik, der udfordres for at kunne drive en Fabrication og dette kan Du ganske sikkert bedst erhverve i det Etablissement, hvor Du nu kjender alle Detailler og tillige er saa godt kjendt af alle Functionairerne, at Du kan faae alle de Oplysninger Du ønsker. Det feiler neppe, at Du ogsaa ved at see tilbage paa hvad Du har lært, har opdaget, at der var forskjellige Smaating, som Du kunde ønske at vide bedre Besked om - og det er paa disse Smaating at det til syvende og sidst beroer om et

Foretagende strax skal lykkes; thi ellers gaaer der megen Tid og mange Penge tabte, før man ved at "tâtonner" (fumle, red.) har fundet den fuldstændige Articulation af Systemet, hvorved dette først bliver et organisk Hele, der har sand Livskraft.-
Jeg glæder mig nu til efterhaanden at faae en Fortsættelse af din interessante Rapport om Fremgangsmaaden i det Youngerske Bryggerie samt om Bryggeriets Indretning m.m..
Jeg antager ogsaa, at Du har faaet Noget at vide i Burton om Gjæringen og Lagringen af deres Export-Ale, hvilket jeg er meget begjærlig efter at erfare. Du kan maaskee ogsaa ved Korrespondance med din Ven hatt erfare Noget igjennem ham hvorved Du vil være foreløbig orienteret til at drage større Nytte af dit ophold i Burton, naar Du kommer der tilbage.-Siig mig om Du fik talt med Westenholz om han havde nogen Forbindelse med noget af Bryggerierne i Burton. Siig mig ogsaa

om Du talte med Hotelværten, den forhenværende Brygmester, hvis Adresse Haagensen havde givet Dig. Jeg kan ikke ganske opgive Haabet om, at Du senere kan komme ind i et af de bedre Bryggerier. I hvert Fald er det jo godt, at Du er bleven bekjendt med Mr Evershed og ovenikjøbet med hans Familie, men det allarmerede mig forresten at høre at Du endnu taler saa slet Engelsk, som Fruens Yttringer lade formode. jeg kan ikke noksom opfordre Dig til nu at drive Studiet af det engelske Sprog, især Talesprog, Journal Læsning osv systematisk d.v.s., at Du stiller Dig dette, som en af dine Opgaver, der ligesaalidt maa forsømmes som Bryggeriet.- Nu maa Du dog sikkert kunne faae den fornødne Tid dertil, selv til at tage Timer hos en Lærer, om behøves, men den bedste Øvelse vil Du jo faae ved at Søge stadig Omgang med Englændere og jeg vilde i denne Henseende ønske, at Du boede i et Huus, hvor der ikke var een Dansk.

Din Moder og jeg tilskrev Dig d 2 Marts nogle Linier, som din Moder endelig vilde afsende samme Dag og Brevet blev da adresseret franco til dit Hotel i Burton, hvorfra jeg antager at det er sendt efter Dig. Ligeledes skrev Rulff et Brev til Dig et Par Dage før d 2 Marts, hvilket neppe har naaet Dig i Burton.- Fremdeles sendte Kogsbølle og Magnella Dig et Brev og en eller 2 Kasser med Peberkager & Liqueur, som blev adresseret poste restante Burton. Disse Pakker maa Du altsaa reclamere, dersom de ere komne efter din Afreise.-
__________
 Vi ere i disse dage ikke lidet bekymrede for Prof. Nielsen. Han har i et Par Uger været lidt upasselig af Forkjølelse og Overanstrengelse, men har nu faaet en stor Hævelse paa Halsen bag det ene Øre, som synes at være en dybtliggende Byld, der skal skæres Hul paa, naar den er moden. Men paa dette Sted kan en saadan stor Byld være overordentlig farlig, da den let kan angribe de store Hovedaarer, hvilket nok er den visse Død. Hans Familie er ængstelig

men den veed sikkert ikke, hvor farlig hans Sygdom kan være. Prof Nielsen har i den sidste Tid ikke seet rigtig rask ud, hvilket tildeels kunde have sin grund i en forceret Anstrengelse med at faae et nyt, større Værk: Religionsphilosophien, færdig til den bestemte Tid, men tildeels vistnok hidrørte fra et mindre frit og let Sind. Hans seneste Arbeider have været Gjenstand for stærke Angreb, som jeg frygter for ikke have været ugrundede og jeg troer navnlig, at han er i Forlegenhed med Hensyn til nogle Hovedsætninger, som han, maaskee lidt for rask, har opstillet og nu er nødt til at forsvare, uden at være istand til at gjøre det fyldestgjørende. Hvis denne Formodning er rigtig, er det begribeligt, at dette har piint ham og tæret paa hans Livskraft. Det er ogsaa muligt at han har følt en Mangel paa Klarhed i Overblikket til at magte de høieste og vanskeligste Problemers Løsning og at denne Erkjendelse har nedtrykket ham, som en Mand der har forløftet sig. Men selv om hans

Tanke ikke har den vidunderlige Klarhed, der udmærker gl Clausens, og om den ikke fremtræder i saa skarp og fiint udpræget en Form som dennes, saa har Nielsen dog ved sin rige Aand virket i høi Grad forfriskende og vækkende baade paa Gamle og Unge og vil fremdeles kunne gjøre det, dersom Herren sparer hans Liv, hvilket vi derfor af Hjertet ville ønske.-
_______

Tirsdag Middag
I dette Øieblik modtog jeg dit Brev fra Edinburgh, som fornøiede os meget, ikke mindst din Moder, som er overordentlig glad over den "Lykke", Du gjør og over din livsglade Stemning.- Jeg glæder mig ogsaa over det Udbytte, din aandelige Udvikling vil have af et fyldigere, socialt Liv i dannede Kredse og jeg troer at dette, langtfra at skade din Virksomhed som Techniker, tvertimod vil forøge din aandelige Spændkraft og gjøre dig bedre skikket til at virke mellem Menneskene.-

Naar jeg kommer til Byen imorgen, skal jeg bestille en Vexel paa 100 £st og sende dig. Det fornøier mig at see, at Du forstaaer at anvende dine Penge med god Oeconomie uden smaalig Kniberi. Naar Du skal vise Dig som Gentleman, kan Du kun komme ud af det, som Du gjør, med et fornuftigt og moderat Brug af dine Midler. Det er klart.- Med næste Dampskib til Leith skal jeg efter dit Ønske sende Dig endeel Halvflasker Carlsberg-Øl, hvilket jeg ogsaa troer er sundere for Dig end Ale og Porter. Vi drak da din Skaal d 2 Marts om Aftenen i alle Slags Ale og Porter, som Du havde sendt, blandt hvilke vi (især Vogelius og jeg) fortrinsviis priste Bass & Co's Ale, som den ædleste Drik. (veed Du % Styrken paa Bass's pale Ale?) Jeg havde endnu en Raritet at byde mine Gjæster, nemlig en Bouteille London Porter, der var over 20 Aar gl.
Jeg har faaet et Par Flasker deraf af Grosserer Clausen paa Christianshavn, som har havt et lille Forraad liggende afproppet i 20-25 Aar.

Den har naturligviis ingen Kulsyre, men er viinagtig, noget syrlig, som al Porter, men er finere og behageligere end baade den Youngerske og Londonske Porter, Du sendte mig. Jeg gjemmer den anden Flaske af den gamle Porter til Du kommer hjem for at Du ogsaa med egen Tunge kan overbevise Dig om Muligheden af at gjemme Porter saalænge.-
Hvad de 2 sidstnævnte Sorter Porter angaaer, syntes vi bedst om Youngers; den anden smagte noget raa. Den var dog maaskee for kold.
_________ 
Jeg tænker stadig paa min Reise og haaber at kunne tiltræde den i Juni. Jeg maa altsaa passe paa min Mund endnu i 2 Maaneder, hvor vanskeligt det end ofte falder mig, men det er nødvendigt.- derfor, vær for Alting varsom, naar Du skriver til mig derom.-

Med de kjærligste Hilsener
Din Jacobsen 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Burton on Trent
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Uddannelse, eksport, helbred