J. C. Jacobsens arkiv

1878-11-29

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Lorenz Frølich

Dokumentindhold

Lorenz Frølich har bedt Jacobsen om selvbiografiske oplysninger til en bekendt i Frankrig, men da Jacobsen selv er for beskeden til at udtale sig henviser han til en nylig udkommet artikel i bladet Neue freie Presse (Wien). Og så er det ikke så beskedent mere.

Transskription

Herr Historiemaler Frølich

Deres meget ærede Opfordring til at meddele de Oplysninger om min Stilling og Virksomhed, som Deres Ven i Paris ønsker til Afbenyttelse for ”La Presse”, har sat mig i nogen Forlegenhed, thi det var jo en ret vanskelig Sag selv at opregne ”tout le bien”, som man troer at have gjort. Hvorledes skal man kunne gjøre dette, uden at smittes af Forfængelighed, hvormed man gjør sig latterlig, baade i sine egne og i Andres Øjne ? Jeg har derfor ubetinget afslaaet adskillige lignende Anmodninger om Bidrag til min Biographi, bestemte til offenliggjørelse herhjemme. Deres Anmodning angaaer rigtignok kun en Meddelelse til Afbenyttelse i Frankrig og forsaavidt stiller Sagen sig jo noget anderledes, da jeg som god Patriot ikke kan have Noget imod at Franskmændene faae en Forestilling om at der udføres noget Godt i Danmark, som maaskee kan vinde deres Sympathi for vort Fædreland.Men jeg vilde dog næppe have kunnet overvinde min Modbydelighed for at opregne mine formentlige Bedrifter dersom Tilfældet ikke havde lettet mig denne Opgave.
Det er nemlig i disse Dage ankommet et Nummer af Wiener-Bladet ”Neue, freie Presse" for i Søndags d 24 Novbr, som indeholder en fremstilling af min Virksomhed i de Retninger, hvorom Deres franske Ven ønsker Oplysning.

Til denne Fremstilling i Wiener-Bladet, med Overskrift ”Nur ein Brauer” kan jeg nu henvise, da jeg, afseet fra de hengivende Lovtaler, maa erkjende, at den hvad det Factiske og hele min Tænkemaade angaaer i det Væsentlige er rigtig. Det er nemlig umiskjendeligt, at den maa hidrøre fra Med-delelser af nogle af mine Venner blandt Videnskabsmænd og Bryggere i Østerrig til hvem jeg oftere har udtalt mig uforbeholdent ved Sammenkomster med dem, deels her i Kjøbenhavn, deels i Wien. Jeg kan dog ikke godkjende denne Fremstilling uden at bemærke, at den indeholder nogle Feiltagelser og Overdrivelser.- Jeg har f. Ex. ikke bekostet hele Restaurationen af Bedekammeret paa Frederiksborg, men kun bestilt de 23 bibelske Malerier dertil af C. Bloch.
Mine saakaldte ”store Bestillinger” af Kunstværker til offenlige Institutioner indskrænke sig til 15 Marmorbuster til Universitetet og Theatret og til 5 Malerier og et Basrelief i Marmor til Galleriet paa Christiansborg og til Thorvaldsens Museum.- Men desuden har jeg rigtignok ydet betydelige Bidrag til flere monumentale Kunstværker, som Frederik 7des, H. C. Ørsteds og N. Juels Monumenter, saavelsom til en heel deel offenlige Anstalter og Foretagender, ligesom jeg ogsaa har understøttet Kunstnere og Lærde ved Reisestipendier.Hvad jeg er som Brygger og hvorledes jeg har udviklet mig i denne Retning er udførligt omtalt i N. fr. Presse, hvortil dog kan føies, at den forbedrede Brygningsmethode, som jeg har indført i Danmark efterhaanden har udbredt sig til alle Provindser og for en stor deel med mine Elever, i Reglen Chemikere,

som have studeret Brygnings Kunsten paa Carlsberg og senere etableret sig som Bryggere eller Bestyrere af Bryggerier. Endvidere kan siges at jeg er min egen Architect og Konstructeur og at nogle af mine Konstruktioner og Methoder ere blevne adaptere i Udlandet. x)
At jeg som Bygmester har construeret de store Væxthuse i Botanisk Have med Varme og Ventilationsapparater af min egen Opfindelse, er omtalt i Wiener-Bladet.
Om mit Bryggeri Carlsberg kan til de i nysnævnte Blad givne Oplysninger føies, at det hører til de betydeligste paa Fastlandet og er det største i Norden. Det producerer aarlig over 150,000 Hectoliter til en Værdi af 3.3000,000 francs, hvoraf 600,000 francs er Gjenstand for export til tropiske Lande. Det til Bryggeriet hørende Areal udgjør over 6 Hectares, hvoraf 17000 [kvadrat] Mètre ere optagne af Bygninger. Dampmaskinerne have 70 Hestes Kraft og nye Maskiner af 50 Hestes Kraft er under Construction tilligemed store Iis-Maskiner og andre Forbedringer. Bryggeriet beskjæftiger 150 Arbeidere, som lønnes efter en stigende Scala i Forhold til Tjenestetid og Dygtighed med 1200 à 3000 francs om Aaret. De have desuden fri Lægehjælp og Hospitalspleie, samt Pension
____
x) Omvendt har jeg fra Udlandet indført og udbredt forbedrede Constructioner og Apparater. Saaledes har jeg f. Ex. Fra Frankrig først indført Jernbjelker (fers à planches) fra Dupont & Dreyfuss; Générateurs inexplosibles fra Belleville & Co; Apparater fra Herman Lachapelle; Præcisionsinstrumenter fra Nachet; Hartnack og Dubos; Statuer og andre Kunstgjenstande af Bronze fra Barbedienne

efter 10 Aars Tjeneste, naar de afskediges, samt efter deres Død for deres Enker.-
Sluttelig bør maaske nævnes at Hs Majestæt Kongen har udnævnt mig til Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand og at den franske Republik har hædret mig med Æreslegionens Kors.
Hermed fremsender jeg et fransk Aftryk af Actstykkerne vedkommende Stiftelsen af Carlsberg Fondet, hvorom den omtalte Artikel i N. f. Pr iøvrigt indeholder tilstrækkelig Oplysning, navnlig om den senere Udvidelse af Carlsberg Fondet til at omfatte Dannelsen af et nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg Slot og om mit Bidrag til dette Slots Restauration.
Dette Brev er blevet meget længere, end jeg havde tænkt mig, men naar man kommer ind paa at tale godt om sig selv, bliver man let vidtløftig!

Jeg forbliver
Med sand Høiagtelse

Deres
J. C. Jacobsen

Carlsberg d 29.de Novbr 1878. 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Carlsberg, Filantropi, Industriel arkæologi, Mæcenvirksomhed, Selvbiografi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, arbejdsforhold