J. C. Jacobsens arkiv

1886-01-02

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen forsvarer lovligheden af sine mange projekter, som Madvig åbenbart har anfægtet.
"Bidragene til Frederiksborgs Slots Gjenopførelse og senere Fuldførelse, og Tilføiningerne til Anlægget af Botanisk Have, det Kgl. Theaters Opførelse og indre Udsmykning, Nationalmuseets Oprettelse ved Hjælp af Carlsbergfondet, samt Bidragene til Christiansborgs Slots Udsmykning og til Forsvarsvæsenet".

Transskription

Carlsberg d 2 Januar 1886.

Deres Excellence
Hr Geheimeraad Madvig

Da De altid har vist mig en høi Grad af Velvillie, som jeg ikke nok kan paaskjønne, tør jeg haabe at De ikke vil tage det fortrydeligt op, at jeg med den Ærbødighed, jeg som simpel Borger skylder en Mand som Dem, tillader mig at meddele Dem mine Betænkeligheder ved at De har offenliggjort Deres "Betænkeligheder" i et Øieblik som det nuværende, hvor det forekommer mig indlysende, at Udtalelser som deres ville gjøre ubodelig Skade og alene kunde forsvares, naar Deres Rigtighed vare hævede over enhver Tvivl hvilket De efter min

omhyggeligste omhyggeligste Prøvelse ingenlunde ere - og naar de derfor vare paatrængende nødvendige, hvilket de efter min fulde Overbevisning heller ikke ere.
Dersom denne min Udtalelse skulde forekomme Dem umotiveret, maa jeg bede Dem at erindre, at en stor Del af mine Foretagender i de sidste 25 Aar, hvorpaa jeg har sat og sætter den største Pris, som f. ex Bidragene til Frederiksborgs Slots Gjenopførelse og senere Fuldførelse, og Tilføiningerne til Anlægget af Botanisk Have, det Kgl. Theaters Opførelse og indre Udsmykning, Nationalmuseets Oprettelse ved Hjælp af Carlsbergfondet, samt Bidragene til Christiansborgs Slots Udsmykning og til Forsvarsvæsenet, alle vilde rammes af Deres Sigtelse

for Mangel paa Lovlydighed", dersom denne Deres Sigtelse var begrundet i Forfatningen, hvilket jeg, som mangeaarig Deltager i den lovgivende Virksomhed, tør paastaa at den ikke er.
For mig er det en tilstrækkelig beroligelse at min Opfattelse af Grundloven er Resultatet af mange Aars alvorlig Overveielse under vexlende Forhold og Stemninger og at jeg troer at have frigjort mig for alle personlige Indflydelser og Hensyn baade til Venner og Modstandere. Iøvrigt veed jeg, at de nævnte Foretagender ere Indførte med Kongens og hans Regjerings Samtykke og at det alene er Rigsretten, som er competent til at dømme om disse og lignende Foretagenders Lovlighed.
Med dyb Høiagtelse og Ærbødighed
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Botanisk Have, Frederiksborg Slot, Mæcenvirksomhed, filantropi