J. C. Jacobsens arkiv

1870-01-16 til 21

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Del af langt brev. De første 2 ark (= 8 sider) mangler. Om brøndgravning ved Mellembryggeriet og maltkøller. J. C. Jacobsen omtaler sin rejseplan, og han spørger Carl om hvornår, det vil være belejligt, at han kom.

Transskription

III
Køllen Vægge bør være hule. Paa de 2 Ender mod Malthuus og Bryggeri samt Siden (af den sidste Kølle) mod Gangen kan man bygge 2 Mure af 9" med 4" Mellemrum. Derimod vover jeg ikke at anvende denne Konstruction ved Ydermuren mod Nord.- Dér tænker jeg, at gjøre, som hos mig selv nemlig bygge paa Gulvet en Skal af hule Muursteen 4" tyk, med 4" Afstand fra Ydermuren.- Naar man bygger selve ydermuren dobbelt, vil den ulige Udvidelse af de 2 Mure uundgaaeligt fremkalde Ridser.- I Malthuset vil jeg ligeledes foreslaae, at beklæde alle Ydermure med en saadan indvendig isoleret Skal.-Du har fuldkommen Ret i, at der helst bør anvendes en 3 Gangs Pumpe til at pumpe Urten op paa Bakkerne. Jeg har paa Planen af Bryggeriet netop

tegnet en saadan. De anvendes overalt i London til dette Brug. Hele Forskjellen er kun, at der istedetfor Lodenbeslag sættes Seildugsbeslag paa "Skoen" eller Stemplet X) Du behøver blot at sige Thornewill, at den ene Pumpe skal bruges til varm Urt og den anden til koldt Vand.- Den sidste maa være stærk nok til at løfte mindst 100 Fod. Størrelsen tænker jeg bør være den samme som Vandpumpens, 4" i Diameter og 12" Slag. Begge bør have Cylindre af Bronze. Du kan altsaa gjerne strax bestille dem begge.
Mæskepumpen kan gjøres herhjemme langt billigere end i England; maaskee kunne vi ogsaa kjøbe den paa den Rundreise i Tydskland, som jeg ret glæder mig til at gjøre med en saa vel localiseret Ledsager som dig. Men naar vil Du være færdig i Burton og ønske at jeg skal komme derover ? Jeg har tænkt i Slutningen af April, men jeg vil naturligviis gjøre Alt hvad jeg kan, for at rette mig efter Dig.

Jeg kan godt bruge et Par eller 3-4 Baller engelsk Humle og det var ikke galt at introducere Dig hos Humlehandlerne med en Bestilling paa "Samples" af Kent og Farnham Humle af bedste og fineste Qualitet.- Vil det ikke være bequemt at sende dem med Dampskibet via Leith, hvis det vedbliver at gaae hver Uge ?
_________________
Udgravningen af Brønden er nu færdig og er gaaet efter Ønske, bestandig i temmelig fast og tør Leer, men igaar Morges stod der 2 Alen Vand i Brønden, som viser sig at komme op fra Bunden. Folkene have nu arbeidet paa at lændse den med Spande, men det forslaaer ikke og der bliver nu idag stillet 2 Pumper op deri, hvormed jeg stoler paa, at vi nok skulle holde den lænds, medens Væggene blive opmurede. Murerne begynde paa Tirsdag. Da Du har næret Frygt for, at det kunde have Vanskelighed senere at bores. 4i Brønden, naar den ligger under Huset, skal jeg ned næste Brev sende dig en Copie af Grundtegningen, som jeg har udarbeidet til Nebelongs Brug og som ogsaa i andre Henseender kunde interessere Dig.Idag kan jeg ikke faae Copien færdig thi Klokken er saa mange, at jeg maa slutte.- Med hjertelig Hilsen fra "Missens Ven"
Din Jacobsen

Jeg maa ikke glemme at fortælle Dig, at jeg i Tirsdags Aftes benyttede Misteltenen til at aflokke Maria Vus et rigtigt varmt Kys - til Dig.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Burton-on-Trent
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Carlsberg, Industriel arkæologi, Mellembryggeriet, bryggeriindretning, bryggeriteknologi