J. C. Jacobsens arkiv

1884-06-24

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver fra München om de rustninger, han har købt til Frederiksborg og om, hvad der i øvrigt er af muligheder for yderligere indkøb.

Transskription

München d 24/6. 84
 
Til Bestyrelsen for Frederiksborg Museet
 
Under mit Ophold her har jeg kjøbt en Kopi af Henrik  2dens Rustning samt nogle historiske Hjelme og Skjolde fra Stolberg-Werningerodes Kunstguss-Fabrik i Ilsenburg og desuden smedede Vaaben af Sværd, Stridskøller, Øxer Hellebarder osv, som jeg antager kunne benyttes til en foreløbig Decoration af "Rosen" eller "Ridderstuen", i hvilket Fald jeg vil skjænke disse Sager til Museet. Jeg har Grund til at troe, at jeg fra Fabriken i Ilsenburg vil kunne faae flere historiske Pragtrustninger og venter Svar paa min Forespørgsel til min Hjemkomst.-
Hvad de 4 danske Rustninger i Ambraser Samlingen i Wien angaaer

ere Udsigterne ikke de bedste.
De 2 af disse. Frederik d. 2des og Daniels Ranzaus' ere meget uanseelige, korte Landsknægtrustninger, som med Lethed kunne copieres i Kunstguss. De 2 andre derimod, Johan og Henrik Ranzaus' ere smukke, blanke Staalrustninger med nogle (dog ikke menskelige) ciselerede Ornamenter, hvilke maae smedes og vistnok kunde anskaffes til en overkommelig Priis, men Fleishmanns Etablissement havde kun een Arbeider, som kunde udføre slige Ting og denne Mand er nu død.
Da Kunstindistrien i Retning af smedede Arbeider staaer meget høit i Wien vil jeg henstille til Hr Kammerherre Worsaae om han ikke ved sit Bekjendtskab til Bestyrelsen for Ambrasser Samlingen kunde faae Kopier af de nævnte Rustninger udførte ved Kunstsmede i Wien.

Ærbødigst
J. C. Jacobsen

Med Hensyn til den historiske Fremstilling i Museet af Danmarks Fortid, ikke alene af de fornøielige, men ogsaa af bedrøvelige Begivenheder, har jeg fundet min Opfattelse deraf fremstillet langt klarere end jeg selv kunde i en Afhandling af Mr Duruy i Revue des deux mondes for Mai, hvorpaa jeg tillader mig at henlede Opmærksomheden.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
München
FA 2-009-00027. Kasse F 4
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, rustninger