J. C. Jacobsens arkiv

1881-05-24

Dokumentindhold

Cirkulære om prisnedsættelse

Transskription

Cirkulaire
Til Bestyrelsen for Bryggeriet [Tuborg]


Efter at Priserne paa Byg, Humle og Kul i den senere Tid efterhaanden ere dalede betydeligt under det tidligere, høie Standpunct, maa det erkjendes at Prisen pa Lagerøl nu er rigelig høi i Forhold til Productionsomkostningerne og det er derfor ganske naturligt, at flere (eller vel de fleste) af Lagerølsbryggerierne under den stigende Koncurrence have givet deres Kunder Rabat i rede Penge, medens Enkelte have anvendt den i sine Følger meget uheldige Form, at forøge Foustagernes Størrelse betydeligt over den lovbestemte og sædvanlige.
Dermed ere imidlertid de Handlende, som ikke erholde Rabat i den ene eller anden Form, blevne forurettede og flere af mine Kunder have i den Anledning beklaget sig over at de blive undersolgte af andre Mellemhandlere, som erholde Rabat.-
Da det nu altid har været mit Princip, at sælge mit Øl idetmindste ligesaa billigt som andre Bryggere og jeg stedse har fulgt den Regel, som jeg anseer for rigtigst i hele Publikums Interesse (og dermed ogsaa i Bryggeriernes), at lade Priisnedsættelser skee officielt, har jeg besluttet at nedsætte Prisen paa Carlsberg Lagerøl fra d 1ste Juni til 18 Kroner pr Tønde og at lade Bekjendtgjørelse derom offentliggøre d 31te Mai.-
Da jeg har Grund til at antage, at flere af mine Herrer Kolleger ere enige i, at en saadan oficiel Priisnedsættelse nu er betimelig og at de finde det ønskeligt, at Bekjendtgjørelserne derom udgaae samtidigt, troer jeg at skylde Dem og samtlige mine Kolleger denne Meddelelse.

Med Høiagtelse ærbødigst
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg d. 24 Mai 1881.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
CA 000064669
Ølpris