J. C. Jacobsens arkiv

1878-03-17

Dokumentindhold

Theophilus Hansen takker J. C. Jacobsen for de tilsendte fotografier af villaen og parken på Carlsberg. Han roser JCs kunstsans og udsmykningen af Pompeji. 

Transskription

Wien d 17 Marz 1878.

Høistærede Herr Jacobsen !
Med Deres ærede Skrivelse af 28 Februar og den senere Oversendelse af de overordentlig skjønne Photographier af Deres Bygninger har De gjort mig en sand Glæde, for hvilken jeg hermed udtaler min Hjerteligste Tak.
Jeg seer her ret ved Betragtningen af disse Arbeider, at Konstsandsen er en af vor Herre given Gave, som desværre bliver saa faa Mennesker givet. Men min Overbevisning, at Herr Jacobsen henhører til een af disse Faa, glæder det mig i høieste Grad at kunde forsikre Dem.
Det er saa sjældent forenet, at Konstsandsens Besidder tillige besidder Midlerne, som ere nødvendige for at understytte Konsten. Ogsaa i denne Henseende staar De glimrende Kort sagt, jeg gratulerer Dem af Hjertet til den store

Glæde, som De bestandig ikke allene bereder Dem selv, men ogsaa alle Andre, der ligesom De fornøje sig over det Skjønne.
En saadan Glæde har det nu ogsaa beredet mig i det Fjerne, naar jeg betrakter Deres smukke Tegninger og Photographier af Deres Parker, deres Pragthuus maa i Kostbarhed i det indre gjøre en høist behagelig Virkning. Jeg beklager kun, at ikke ... at Photographierne er saadan optaget, at man kan see hvorledes Deres Bolig slutter sig dertil.
Da De ved Deres sidste korte Ophold her fortalte mig om Deres pompeijanske Huus, (som De kaldte det) saa overhørte jeg ganske at det var et Væxthuus og indbildte mig at det var en Villa, som De selv beboede. Af denne Grund forestillede jeg mig det Hele i pompeijansk Farveprakt.
Naar jeg tænker mig de herlige Planter, med deres friske Farver og, bringer i Erindring den Farveprakt, som

bestandig prydede de pompeijanske Søilealler, saa vilde jeg ønske, at De ved Leilighed igjen besøgte Pompeiji for ved Deres Tilbagekomst at fuldende Deres saa vel begyndte Værk. Ogsaa Reliefferne af Professor Stein glæde mig, da man deri seer Indflydelsen af Thorvaldsen. Kort sagt, jeg vilde ønske at Danmark havde mange saadanne Mænd, der som De vilde finde Glæde i, at anvende en Deel af deres Formue paa Konsten.
At andre Væxthuuse ere sikkert meget hensigtsmæssige og, omendskjønt Architekten her var uindskrænket med Hensyn til Midlerne, saa har det glædet mig at høre hvorledes han dog har forstaaet at give det Hele en høist lyklelig Hovedform.
Hvor kjedeligt vilde det over Hovedet være i Verden hvis man ikke havde Konsten og, hvilket Tab liede[?] ikke de Mennesker, som mangle Sandsen derfor.

Med denne Bemærkning slutter jeg, idet jeg gjentage min inderligste Tak for den Glæde De har gjort mig og forbliver med Forsikringen om min største Høiagtelse.

Deres højvelbaarenhed ærbødige og hengivne

Th. Hansen

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Wien
København
Carlsberg arkiv. Familiearkivet, F4