J. C. Jacobsens arkiv

1878-04-19

Dokumentindhold

Om indretningen af Frederiksborg Slot, og nogle forbilleder for kaminer.

Transskription

Herr Etatsraad Meldahl
 
Da jeg idag besøgte Frederiksborg (hvor jeg blev glædelig overrasket over den uventede Fremgang af Arbeidet i Riddersalen og Rosen) tog jeg bl.A det Værelse i Øiesyn hvorfra man gaaer op til Riddersalen og hvor vi have tænkt os at Fremstillingen af Chr IVs Virksomhed som Bygmester og Skibsbygger burde anbringes. Det faldt mig da ind, at disse 2 Billeder vilde faae den bedste Plads, naar man blændede eller tilmurede det Vindue som vender mod den indre Slotsgaard og anbragte det ene Billede paa den brede Pille, som dermed dannes paa venstre Side af Kaminen medens det andet Billede, som tidligere omtalt, fik Plads paa Høire Side af Indgangen til Riddersalen, hvilket Indgangsparti's Brede vistnok helst burde begrændses saavidt muligt. Pladsen til det 3die store Billede (Kaas paa Dødssengen) bliver vistnok for smal mellem de 2 Døre til næste Værelse, men da Skillerummet er af Træ, kunne Dørene maaskee flyttes.
Ved samme Leilighed tillader jeg mig at henlede Opmærksomheden paa 2 smukke Kaminer paa Herregaarden
 
Nørlund fra 1579, afbillede i Dahlerup m Fl. Afbildninger af gammel nordisk Architectur. Kunne disse Kaminer ikke benyttes til Forbilleder ?
 
Med særdeles Høiagtelse 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg d 19 April
1878

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed