J. C. Jacobsens arkiv

1878-04-15

Dokumentindhold

Om kongens rescript og oprettelsen af Det Nationalhistoriske Museum på Frederikborg Slot.

Transskription

Carlsberg d 15de April 1878

Høivelbaarne
Herr Kammerherre Worsaae.

Da jeg ikke var saa heldig at træffe Dem hjemme i Middags, tillader jeg mig hermed at meddele Dem Anledningen til mit Besøg.
Jeg antager at De veed, at Hs Majestæt ved allerhøiste Rescript af 5te d.M. har bifaldet samtlige i mit Andragende gjorte Indstillinger og derfor udnævnt Etatsraad Meldahl til i Forbindelse med Deres Høivelbaarenhed og et af Videnskabernes Selskab valgt Medlem af Carlsberg Fondets Direction af denne Bestyrelse for de nye Museum, samt paalagt Indenrigsministeren at foranstalte det videre Fornødne i Overensstemmelse med Rescriptet.
I denne Anledning har Herr Generaldirector Schou talt med mig, hvorefter jeg antager at Sagen vil blive ordnet saaledes, at Museet kommer til at sortere under Indenrigsministeriet og at dette Ministerium, saasnart det nye Gavebrev er indsendt (hvilket vil skee paa Løverdag) vil anmode Dem og Etatsraad Meldahl om at sammentræde med det tredie Medlem af Bestyrelsen, som Videnskabernes Selskab udnævner, for at gjøre Forslag til de nærmere Bestemmelser om Museets Dannelse, Bestyrelse, m.m.- Samtidig vil Ministeriet opfordre Videnskabernes Selskab til for sit Vedkommende at foretage det Fornødne, derunder

Affattelsen af Tillæg til Statuter for Carlsberg Fondet.
Uagtet dette Statut-Tillæg nu ikke vedkommer mig, troer jeg, at Konferentsraad Madvig ønsker at jeg forelægger et Udkast dertil, i hvilket bl.A. maa optages en Bestemmelse om Udbetalingen til Museets Bestyrelse af det aarlige, faste Tilskud af 10.000 Kroner. I denne Henseende ønsker jeg at erfare Deres Mening om det vil convenere Museet at denne Udbetaling finder Sted i 2 halarlige Terminer (25 Marts og 25 Septbr), hvergang med 5000 Kroner eller om De maatte ønske at have Beløbet paa Anfordring med Anvisning der tilstilles Carlsberg Fondets Kasserer (for Tiden min Kasserer paa Carlsberg).
Dernæst maa der formentlig i Carlsberg Fondets Statuter optages en Bestemmelse om, at der gives dette Fonds Directeur en aarlig Meddelelse om Museets Udvikling ved Hjælp af de af Fondet tilskudte Midler, hvilken Meddelelse, hvilken Meddelelse da vil blive at optage i Directionens Beretning til Videnskabernes Selskab. Dersom Museet, som jeg formoder, vil sende en aarlig Indberetning til vedkommende Ministerium, kunde der vel sendes en Gjenpart deraf til Carlsberg Fondets Direction
Hvad en Plan eller et Program for Museet angaaer, har jeg jo i min Forestilling til Videnskabernes Selskab, hvoraf en Gjenpart var vedlagt mit Andragende til Kongen, i korte Træk anget hvad jeg har tilsigtet, hvilke "Grundtræk" af Hs. Majestæt ere approberede, men jeg tillader mig at henstille om det ikke, navnlig med Hensyn til Fremtiden, vil være af

Vigtighed at Museets Formaal og Beskaffenhed bliver nærmere defineret i en Slags Statut, som indstilles til Kongelig Approbation.
Etatraad Meldahl har meddelt mig, at han tiltræder en Badereise sidst i næste Uge og yttrede i den Anledning at han gjorde Regning paa, at De vilde gjøre Udkast til Bestyrelsens Indstillinger og conferere derom med det 3die Medlem (som vistnok bliver valgt i næste Uge). Naar De da vilde sende Deres Udkast til Marienbad, kunde Meldahl svare skriftligt, saa at Sagen ikke behøvede at hvile til han kommer tilbage.

Med sand Høiagtelse
ærbødigst
J. C. Jacobsen

Carlsberg 15 April 1878

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, FMJ 1-1877-78
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed