J. C. Jacobsens arkiv

1876-09-25

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens henvendelse til Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab vedrørende oprettelsen af Carlsberg Laboratorium og Carlsbergfondet.

Transskription

Til
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Efterhaanden som der ved Naturvidenskabernes Bestræbelser bibringes de Industridrivende flere Kundskaber og en bedre Indsigt i Naturlovene, voxer Erkjendelsen af disse Kundskabers Uundværlighed og dermed Trangen til at udvide den, navnlig i de specielle Retninger, som have særlig Betydning for den enkelte Industrigreen. Da det imidlertid ikke kan fordres eller ventes af de ved de offentlige Læreanstalters ansatte Videnskabsmænd, at de i videre Omfang kunne eller skulle fordybe sig i Undersøgelser af de mangfoldige Enkeltheder, hvorom de forskjellige Industrigrene, hver for sit vedkommende, ønske Oplysning, har man i den senere Tid i flere Lande begyndt at oprette særegne Laboratorier eller saakaldte Forsøgsstationer, beregnede paa at forskaffe den vedkommende Industri fyldigere Kundskaber og en dyberegaaende Indsigt. -
Disse Instituter have ganske vist, ogsaa for Bryggeriets Vedkommende, gjort ikke liden Nytte, men de lade dog i Regelen meget tilbage at ønske. De lide nemlig næsten alle af den mangel, at deres Tilværelse er usikker og kun kan betragtes som noget Forbigaaende, hvilket medfører hyppig Vexlen af de dermed beskjæftigede Videnskabsmænd, hvormed disses forberedende Studier og Arbeider gaae tabte, før de have kunnet bære Frugt. Som oftest er slige Instituters Opgave desuden stillet altfor begrændset, saa at de ikke give Leilighed til yderligere at udvikle sig, ja, neppe til at bevare den almindelige, videnskabelige Dygtighed, som der udfordres til deres Ledelse, og, omvendt, omfatter Opgaverne undertiden formeget Andet, f. Ex. En meget elementair Underviisning – som i de saakaldte ”Brauschulen – der ikke lader Tid og Ro tilovers til sand videnskabelig Forskning, ei at tale om at hyppigt Paahæng af reent industriel Virksomhed, med Analyser efter Bestilling, Attesters Udstedelse o. desl.

Ledet af foranførte Betragtninger har jeg i Forbindelse med mit Bryggeri Carlsberg oprettet et Laboratorium betsemt til chemiske og physiologiske Undersøgelser og Studier i de Retninger af Naturvidenskaberne, som have særlig Betydning for Maltnings– Brygnings- og Gjærings – Processerne, med det Formaal ikke alene at give Bryggeri-Techniken det daglige Brød, men tillige at give de dér Beskjæftigede Videnskabsdyrkere Anledning og Midler til at uddanne sig og virke som Specialister i de Retninger, hvortil Bryggeri-Operationerne og de Phænomener, som disse frembyde, give særlig Leilighed og Opfordring.-
Til at forestaae Arbeiderne i dette Laboratorium har jeg engageret Chemikeren Hr Cand. polyt. Kjeldahl og Physiologen Hr Cand. med R. Pedersen. Senere vil der blive ansat Assistenter, som kunne staae Forstanderen bi, deels ved de Rækker af Observationer og Analyser, som nærmest blive at foretage i Technikens Interesse, deels ved de reent vidensabelige Laboratoriearbeider. Disse Assistenter ville saaledes faae Leilighed til, alt efter deres Anlæg og indre Kald, at uddanne sig til Kyndige Technikere eller til videnskabelige Forskere..-
Derimod har jeg meent at Lanboratoriet ikke bør gjøres til en Læreanstalt for Elever.
Da et saadant, for specialstudier beregnet Institut imidlertid kun kan trives, naar det bæres af den Aand og gjennemtrænges af det Lys, som udgaaer fra Videnskaberne i det Hele, og da dette Lys hos mig har været en kilde til Lykke og Velvære, ligger det mig paa Hjerte, som et Afdrag paa min Gjæld, ogsaa at yde et Bidrag til Videnskabernes Fremme i Almindelighed, navnlig i de Retninger, hvori det forekommer mig, at Staten ikke hidtil har anvendt og til hvilke den vel heller ikke i Fremtiden vil kunne afsee alle de fornødne Midler.

Jeg sigter hermed til: midlertidige Honorarer for yngre Videnskabsmænd, hvis Begavelse og indre Kald gjøre dem særligt skikkede til senere at ansættes som Docenter; ligeledes til Honorarer eller Gager for Mænd, som ere fortrinligt udrustede til videnskabelig Forskning og Forfattervirksomhed og som helst maatte kunne offre hele deres Kraft dertil, uden at hindres af Lærervirksomhed eller anden Embeds; Fremdeles til Reisestipendier for ældre Videnskabsmænd, som enten paa gjentagne, kortere Besøg i Udlandet eller paa længere Reiser kunne høste et for den danske Videnskabelighed frugtbringende Udbytte; og endvidere til at fremme forskjellige videnskabelige Arbeider, saasom Undersøgelser og besvarelser af Spørgsmaal, hvis Løsning til en given Tid er magtpaaliggende, osv.
Med dette udvidede Formaal for Øie har jeg idag stiftet et Fond - under Navn af Carlsberg Fondet - hvortil jeg har skjænket en Prioritet i min Eiendom Carlsberg (det oprindelige saakaldte Gl. Carlsberg paa 1 Million Kroner, som skal forrentes med 5% p A, dog saaledes, at den fulde Renteydelse først indtræder ved min og Hustrues Død, og at der, saalænge nogen af os er ilive, ikkun erlægges en aarlig Rente af 2 pCt. Indtil videre vil Fondet saaledes kun erholde en aarlig Indtægt af 20,000 Kroner til de ovennævnte Formaals Fremme og først efter min og min Kones Død komme til at disponere over det fulde Rentebeløb af 50,000 Kroner.-
For at en saadan Stiftelse imidlertid skal kunne virke efter sin Bestemmelse i Nutid og i Fremtid, maa der sikkres den en vedvarende Bestyrelse af Mænd med videnskabelig Indsigt og Dygtighed, i hvilken Henseende Tanken med Nødvendighed maa fæste sig paa det Samfund, hvori den danske Videnskabelighed hidtil har fundet og sikkert altid vil finde sine ypperste Repræsentanter, og som hos os er den eneste Institution, der er saa heldig

at staae uafhængig af alle fremmede, uvidenskabelige Hensyn og Indflydelser, nemlig Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.-
Til dette Høitagtede Selskab tillader jeg mig derfor at henvende mig med Bøn om, at det, ved at vælge nogle Mænd af sin Midte til at vaage over den nævnte Stiftelse og til at lede dens Virksomhed, vil sikkre dens Bestaaen nu og i kommende Tider og sørge for at den altid kan virke til gavn for Videnskaben og til Ære for Danmark.-
For at sætte Selskabet istand til at danne sig en tydeligere Forestilling om den nævnte Stiftelses Beskaffenhed og om Planen for dens Virksomhed, vedlægger jeg Udkastet til Fondets Statuter, som tildeels ere affattede efter Samraad med Herr Etatsraad Steenstrup og Professor Barfoed, hvis Velvillie og Interesse for Sagen jeg ikke nok kan paaskjønne.
I Haab om at dette mit Foretagende maa vinde det ærede Selskabs Bifald og at det vil skjænke det nye Institut den for dets Existens og Fremgangsmaade uundværlige Understøttelse, hvorom jeg hermed andrager, tegner jeg mig
 
med Høiagtelse og Ærbødighed

J. C. Jacobsen
Brygger

Carlsberg d 25 September
1876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs arkiv
Carlsbergfondet, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, filantropi