J. C. Jacobsens arkiv

1886-09-02

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Laura Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen har fejret sin 75 års fødselsdag i Stockholm og ser tilbage på sit liv.

Transskription

Stockholm 2de Septbr 1886
i den skjønneste Sommeraften, der slutter en saare skjøn Dag.


Kjære Laura!
Jeg kom for et Øjeblik siden, Kl 8, hjem fra Gripsholm, hvilken Tour har varet fra i morges Kl. 9, men jeg maa skynde mig at benytte resten af Aftenen til at skrive, da jeg i Morgen ikke faaer et ledigt Øjeblik, dersom det skal lykkes mig, som jeg haaber, at blive saa vidt færdig, at jeg paa Løverdag Morgen kan reise tilbage til Gøtheborg og, efter at have overnattet dér, paa Søndag Morgen seile med Christiania til Købhvn.- Jeg er dog ikke ganske sikker paa at jeg kan blive færdig i Morgen.-
Først maa jeg takke dig for dit kjære Brev fra i Søndags og dernæst for det Telegram jeg ved Hjemkomsten i Aften modtog fra Dig og Kogsbølle, tilligemed en Række af Telegrammer fra Alle paa Carlsberg og Breve fra flere Venner. Fr Djørup benytter i sin Lykønskning et Citat som siger at "mange Aar ere et gode, naar

man har bevaret en sund Sjæl i et sundt Legeme" og dette maa jeg jo erkende passer ret godt paa mig, thi vel føler jeg at jeg i begge Henseender har mindre Kraft end tidligere, men jeg har dog bevaret saa meget af den yngre Alders Friskhed og Spændkraft, at jeg selv forundres derover, især som nu paa en Reise, hvor jeg hele Dagen er i en næsten uafbrudt Activitet.- Seiltouren idag til Gripsholm er vel særdeles smuk i de maleriske Omgivelser af skovbevoxede Øer, men den varer rigtigtok noget for længe, over 3½ Time, saa at man først kommer dertil henad Kl 1. I Almindelighed pleier jeg at gaae strax til Slottet og først spise til Middag i Hotellet i Mariefred bagefter, men idag syntes jeg at jeg trængte til at lives noget op efter den lange Seiltour, hvorfor jeg strax bestilte en vel lille Diner af 3 Retter og Dessert, hvortil jeg i Dagens Anledning føiede ½ Flaske Champagne, hvori jeg drak de forskjellige Skaaler med fromme Ønsker, hvortil Dagen gav Anledning, med Bevidsthed

om at de mødtes med lignende fra dig og dine Omgivelser paa Holtegaard. Jeg var derefter ypperligt oplagt til at nyde Besøget paa og Studiet af det herlige Slot, hvor jeg, som altid, mindedes vort første Besøg dér for nogle og Tyve Aar siden kort efter Frederiksborgs Brand, hvor den Tanke først opstod hos mig, som jeg udtalte at et saadant Nationalhistorisk Museum som dette, kunde og burde Frederiksborg maaskee engang i Tiden blive for Danmark. Men dengang var dette kun et fromt Ønske, thi da levede endnu Frederik d 7de, som vilde bo paa Slottet med Grevinden, naar det gjenopført.- At denne Hindring saa hurtigt skulde forsvinde, kunde man jo ikke ane, og endnu mindre kunde jeg ane, at min borgerlige Virksomhed skulde udvilkle sig i en saadan Grad, at jeg skulde kunne blive Redskabet til hin patriarkiske Tankes Virkeliggjørelse! Disse Betragtninger paatrænger sig hver Gang jeg besøger Gripsholm, men ingensinde saa 

levende som idag, da jeg efter al Sandsynlighed for sidste gang besøgte dette Sted og da et Tilbageblik paa det sidste, indholdsrige Afsnit af 25 Aar af mit Liv oprandt for mig.
Jeg maatte være meget utaknemmelig mod Forsynet, dersom jeg ikke følte Trang til at takke Gud for, at den Lykke har været mig forundt, at kunne sige mig selv i min Alderdom, at jeg som Brygger, men ogsa som Borger ikke har levet forgjæves og at faa af mine Medborgere have nydt en lignende Lykke! og faaet saameget udrettet tilbedste for Fædrelandet.- I det korte Spand af Tid som jeg kan have tilbage, tør jeg ikke gjøre Regning paa at udrette synderligt mere, men jeg kan trøste mig med, at der er gjort Alt hvad min egen og mine udmærkede Raadgiveres Forstand og Indsigt har formaaet, for i kommende Tider at sikkre Bevarelsen og Udviklingen af dét, jeg har grundlagt, saa at dette ikke vil døe med mig, men med Guds Hjælp ogsaa vil bære frugt i fremtiden.

Fredag Morgen.
Da jeg følte mig lidt træt i Aftes, gik jeg i seng Kl. 11 og faaer derfor først idag Brevet sluttet. Nu skal jeg paa Farten for at besørge nogle tilbagestaaende Forretninger og forsøge paa at træffe flere, som jeg skulle tale med, men ikke havt Tid til at søge. I hvert Fald vil jeg gjøre mig færdig til i Aften og afreise herfra i Morgen tidlig over Gøtheborg for at være i Kjøbenhavn paa Søndag Eftermiddag c. Kl 5.-
At jeg befinder mig fuldkommen vel, kan du skjønne af disse Linier. jeg haaber ogsaa at Opholdet paa landet i disse dage har gjort dig godt og styrket dine Kræfter. Hils alle Venner og Omgivelser og vær selv kjærligst hilset fra din hengivne

J. C. Jacobsen
 
 
 
 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Stockholm
FA 2-021-00060; F7
Rejsebrev, rejsebreve