J. C. Jacobsens arkiv

1878-06-25

Dokumentindhold

Om Frederiksborgmuseets formål. En note vedlagt brevet til Worsaae af samme dato.

Transskription


 
Henstilling
 
§ 1  Musæets Opgave er at bidrage til en levende Opfattelse og Tilegnelse af Fædrelandets Historie fra Christendommens Indførelse til den nyere Tid og til at (vække og) bevare Mindet om berømte danske Mænd og Quinder ved at tilveiebringe en Samling af Mindesmærker eller Afbildninger deraf, som have historisk Interesse, samt en Række af maleriske Fremstillinger af minderige Begivenheder og et muligt fuldstændigt Galleri af Portraiter, buster og Statuer af mærkelige Personer i Forbindelse med Vaaben, Rustninger, Klædninger, Meubler og andre Gjenstande, som anskueliggjøre Personernes og deres Tidsalders Eiendommeligheder (Forhold). Indtil videre /foreløbig skal Samlingen i Særdeleshed fortrinsvis søge at belyse (omfatte) Tidsrummet fra Christendommens Begyndelse (fra Gorm) til Souverainitetens Indførelse.
Skal der antydes et nærmere Forhold til eller Forbindelse med den chronologiske Samling paa Rosenborg ? see mit Andragende til Hs. Majestæt hvori et saadant Forhold var antydet.-

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Carlsberg
Carlsbergfondets arkiv.
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, Danmarks historie