J. C. Jacobsens arkiv

1877-08-xx

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Laura Jacobsen skriver til J. C. Jacobsen fra sit kurophold i Wildbad i Schweiz og takker ham for et brev. Hun bliver så glad, når hun ser hans "gotiske Bogstaver".

Transskription

Wildbad August 1877
 
Min kjære Jacobus! 
For Dit uventede Brev skal Du ret have Tak, jeg veed jo hvor optaget Du er baade her og der, saa jeg venter ikke at Du skriver saa tit, da Du har saa gode til at føre Pennen, som Dine tvende Damer, imidlertid er jeg altid glad, naar jeg seer Dine gotiske Bogstaver, som altid har en god Deel Indhold. Saa Rasmus Pedersen reiser. Til hvad Tid skeer det? Du har altsaa nu Kogsbølles Function, til Din egen. Her gaaer man, og har travlt med at drive.
Din Proposition, at see Prag paa Hjemreisen troer jeg ikke gaaer, thi de mange Jernbanekjørseler Hotelforandringer, og nye Indtryk optager mig saa meget og forstyrrer min Roe. Tver-

moes siger man kan efter endt Badequr ikke gjøre megen Regning paa sine Krefter, og jeg hører her Lægen sige det samme, dog har jeg ikke talt med ham om Reiseplanen. Men paa min Rigitur, som var bequem merkede jeg dog, at det var godt jeg kom her hjem i Roe. Jeg faaer nu telige en Dusch paa Ryggen af samme Vand, og samme Temperatur 27 Grader R: Det er aparte betalt. 2 Rm 40 Penning koster hvært Bad med Dousch.  Det var billig. Turen med Skib og Jernbane, fra Lutzern til Rigi og tilbage, kostede kun 13 Fr 50 c for hver Person. Gud hvilken Dag, den var dog henrivende i egentlig Forstand. Du foragter nok, at komme paa Rigi paa Jernbane, men at kunne komme der, er nesten en Lykke. Saadan et Veir telige, saa klart, og deiligt. Igaaer kjørte vi 3 Timer, vi vare i Noinburg, det er en Landsby, med et gammelt Slot og en Ruin fra Romertiden, den var meget interessant og stor, og havde en Masse store Mure 9 Fod Tykke. Der var et stort Rum 60 af mine Skridt paa Længden, og 40 paa Breden. Det

havde veret 5 lave Etager kunde man see paa Vindues Rummene. 6 Alen bred, udenom løb rundt en Græsgang, der kom saa en tyk Muur med Skydeskaar, med Taarne i Hjørnerne. Nu kom et helt lile Vænge med Mure om, det hørte alt den gamle Tid til, og har ingen Historie, men en Hertug Christoffer byggede 1650 et Slot op paa nogle af disse ydre Ruiner. S og jeg gik og frydede os ved Udsigten i Dalen. W bryder sig ikke saameget om gamle Huse, men hun har ellers mange Interesser. Her var en Have med et par Bønderpiger, som gik og skuffede. Jeg havde en lang Passiar med Dem om Slottet. Det var Regjeringens og blev brugt til det offentlige de vilde give os Stikkelsbær men vor .... havde pillet Brombær til os. Det var saa steilt at Hestene maatte staae nede i Byen; den var fuldstændig italiensk, med Gyder Verahndaher, forløiede skjæggede Mænd, og nøgne snavsede Børn. Det var meget morsomt, Pigerne ved en Brøn her omkring bærer alt paa Hovedet; selvfølgelig med Anstand. Jeg tænkte paa Dig, men ogsaa paa Block. Nu have vi i 3 Dage haft Solskind og Varme. Vi have haft Brev fra L: 2 Gange jeg har skrevet til Interlaken til Ham, jeg sender det her. Men det maae ikke blive borte, da det kan more mig at have det. - Jeg vil gjerne

være hjemme, den 26 eller 27, men maaske skal jeg have 1 Par Bade til, jeg kan først sige det neste Gang jeg skriver. Jeg vil saa gjerne være 4 Dage i Roe i Dresden, den ene Dag gaaer jo til det saciske Scveis og 3 Dage vilde jeg i Galleriet. Er det vel for meget? naar man alligevel skal til Berlin, thi fra Dresden til Stetin kan man vel ikke komme paa en Dag, saa synes jeg man skulde ligge en Dag over i Berlin. Fra Stetin er der jo en længere Søreise.
Vil Du ikke give mig en Reiserutte fra Dresden hjem til Danmark. Neste Gang der skrives, og det var rart, at faae den snart. Agnes vil nok sende den. Ja nu kommer Lauritz hjem, men han kan dog ikke sige mig hvad jeg skal see i Berlin, og om jeg skal tage den Vei. Igaar Formiddag studerede Soph[i]e .... og vi kom saa til det Risotat [resultat], at vi nok maatte opgive Prag. Tak Tillien og Berta for deres Breve, Gudskelov alt gaaer saa godt, med Store og Smaae. Hils alle, hils ogsaa vore Folk. Seer Du Linds eller Djørups, da tak dem for deres rare Breve. Lev vel 
[fortsættes på forsiden på langs] min kjære Jacobus og vær kjærlig hilset fra Din hengivne
Laura Jacobsen. Hils Carolus og Anna. Jeg har havt Brev fra Karleboe. 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Wildbad
FA 02-008-00001, Kasse F 4
Rejsebrev, helbred, rejsebreve