J. C. Jacobsens arkiv

1883-08-25

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen foreslår lønforhøjelse til Laboratoriets ledere.

Transskription

Carlsberg d 25de August 1883

Til Carlsberg Laboratoriets Bestyrelse
 
Der er nu allerede hengaaet flere Aar siden Regjeringen fremkom med Lovforslag om en Forhøielse af Universitetsprofessorernes Lønning og som en Følge heraf var Laboratoriets Bestyrelse i Henhold til Statuterne, forberedt paa en tilsvarende Forhøielse af Laboratorieforstandernes Gager, men som Bekjendt strandede Regjeringens Forslag af storpolitiske Grunde i Folketinget og der er endnu ingen Udsigt til at denne fordærvelige Politik i den nærmeste Tid vil have udspillet sin Rolle.
Det forekommer mig imidlertid ikke rigtigt at Carlsberglaboratoriets Forstandere vedblivende skulle lide under Folketingets Hensynsløshed mod Statens Embedsmænd og mod de Instutioner, hvori disse virke og jeg troer at det vil være i Laboratoriets velforstaaende Interesse at dets Bestyrelse ikke længere venter paa hvad Folketingets Førere behage at gjøre eller at undlade, men for sit Vedkommende handler saaledes som Regjeringen har villet handle, naar den havde ligesaa frie Hænder.-
Jeg tillader mig derfor at foreslaae, at der fra nu af tillægges Laboratoriets Forstandere den Gageforhøielse, som af Regjeringen blev foreslaaet for Universitetets Professorer.-
 
Ærbødigst
 
J. C. Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA æske 000064669
Carlsberg Laboratorium, Løn