J. C. Jacobsens arkiv

1878-02-21

Dokumentindhold

Om indretning af Frederiksborg Slot og en henvendelsefra Elisabeth Jerichau Baumann om sønnen Harald.

Transskription

Herr Etatsraad Meldahl
 
I Anledning af Deres ærede Skrivelse af Gaars Dato undlader jeg ikke at meddele at jeg Intet har at erindre mod den paatænkte Beklædning af Vægge og Vindueslysninger i Riddersalen, naar De og Hr Etatsraad Hansen finde den hensigtsmæssig. Den eneste Betænkelighed jeg kan have i den Henseende er den Brandfare, som denne Træbeklædning med paasatte Tapeter synes at medføre, men jeg tvivler ikke paa at De selv har overveiet det Spørgsmaal.
 
Ved samme Leilighed fremsender jeg hoslagte Brev fra Fru Jerichau som jeg modtog fra hende i Aften og
 
som indeholder et Andragende fra hendes Søn Harald om et Stipendium fra Academiet i Henhold til et større Maleri, som han har udført paa min Bestilling. Dette Maleri er nylig afsendt fra Rom hertil for at udstilles paa Charlottenborg i April.
Det vil glæde mig meget, dersom dette Arbeide er saa vellykket, som Fru Jerichau siger og dersom det kunde give Sønnen - der for Tiden desværre er meget syg af Malaria-Feber - Udsigt til at opnaae det ansøgte Stipendium.
 
Med særdeles Høiagtelse
Deres
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 21 Febr
1878. 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, filantropi, mæcenvirksomhed