J. C. Jacobsens arkiv

1883-03-22

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Christian Bang

Dokumentindhold

Regnskaber. Bemærk at transskriberingen ikke gengiver originalens punktopstilling korrekt.

Transskription

Kjøbenhavn 22/3 1883

Hr Bogholder Bang,
Af hoslagte Korrespondance mellem Carlsbergfondets Direction og mig vil De see hvorledes vi have tænkt at ordne Frugtbargjørelsen af Kassebeholdningen af Driftscapitalen og af Reservefondet.Derefter vil denne Ordning for næste Halvaar blive saaledes:

d. 25/3 -83 vil der omtrent være Kassebeholdning af 22.000 Kr.
(dersom Afdeling C ikke var i Underbalance, vilde den have været...... større, men denne Underbalance vil forhaabentlig blive dækket i det kommende Halvaar.)
d 25de Marts indgaaer ½ Aars Rente af 2,200.000 Kr 55.000 Kr.
samme Dag indgaaer 3 Maaneders Rente af 20,000 Kr Driftcapital 200 Kr.
77.200 Kr. Deraf tilbageholdes i Kasse og paa Folio (v. Resol. af 22/12. 82)12.000 Kr.
65.200 Kr.

Dersom Driftscapitalen for hvert Halvaar anslaaes til 35.000                                       
indsættes denne i 5 Dele paa Indlaan paa 1,2,3,4,5 Maander                                     
35.000 Kr.
Eet Indkjøb af Værdipapirer til Reservefondet haves.... 30.200 Kr.
_______________
Dersom man tør stole paa at der i det kommende Halvaar, ligesom i forrige i Alt ikke behøves mere Driftscapital end 6000 pr Maaned=36.000, hvoraf til C 17.500, altsaa til A og B tilsammen 18500 Kr, vil der nu kunne kjøbes Værdipapirer for 35.000 Kroner.

J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Carlsbergfondets arkiv
Carlsbergfondet, mæcenvirksomhed