J. C. Jacobsens arkiv

1878-06-01

Dokumentindhold

Om kopieringen af Bayeuxtapetet.

Transskription

Carlsberg d 1ste Juni 1878
 
 
Høivelbaarne
Herr Kammerherre Worsaae
 
Det har interessseret mig mig at læse det Brev fra Mairen i Bayeux, som De har været saa venlig at sende mig, da det af de deri givne Oplysninger fremgaaer, at der ikke er nogen Mangel paa god Villie fra de franske Autoriteters Side og at de ikke godt have kunnet give andet Tilsagn end det foreliggende. Det forekommer mig ogsaa, at man kan være tilfreds dermed, da jeg ikke tvivler paa, at det, ved at gaae frem med behørig Tact og ved passende Opmuntringsmidler vil kunne lykkes at overvinde Betænkelighederne med Hensyn til den Extra Byrde, som le vénérable Chanoine kan faae ved at give Malerne andre Timer end de ordinaire til at comparer og consulter l'original.- I Tillid hertil har jeg, saasnart jeg modtog Prof. M Petersens definitive Erklæring om at han frasagde sig dette Arbeide, gjennem min Søn, som f. T. er i Paris, henvendt mig til Maler Henningsen, som ogsa er dér, og forespurgt om han har Lyst og troer sig skikket til at paatage sig dette Arbeide og i bekræftende Fald opfordret ham til at gaae til Bayeux for at gjøre sig bekjendt med Tapetet saavelsom Localiteterne, samt med de omtalte Photographier for at han kan bedømme hvorvidt han kan tegne efter disse og nøies med jevnlig at conferere med Originalen. Jeg foreslog ham ogsaa saafremt han strax kunde offre Tid derpaa, at udføre en Kopi af et Stykke af Tapetet og hjemsende det, for at vi

kunne see hvor tilfredsstillende han kan udføre det. Tillige bad jeg om at søge at skaffe os et Stykke af det store Photographie som Prøve.
Saasnart jeg modtager Henningsens Svar, skal jeg strax meddele Dem samme og dersom det er tilfredsstillende vil jeg bede Dem at give ham den fornødne Introduction.
I øvrigt tillader jeg mig at henstille om det ikke er rigtigst strax at sende en forbindtlig Taksigelsesskrivelse med behørigt Krydderi til Abbeden og Mairen og bebude at man snarest muligt vil benytte deres venlige Imødekommenhed og sende en anden dygtig Kunstner derover for at udføre Arbeidet paa den af Mairen foreslaaede Maade.
At der ikke er indløbet nogen Meddelelse fra Indenrigsministeriet hidrører sandsynligviis fra at Generaldirecteur Schou, som fra Begyndelsen har faaet Sagen til Behandling, først i disse Dage bliver færdig i Post-Congressen i Paris, men nu vil han vistnok snart komme og jeg anseer det ogsaa for heldigst at Sagen forbliver i hans Hænder.-
Dersom Hs. M. Kongen selv vil give Statuterne eller Fundatsen for Museet, troer jeg at det vil være særdeles heldigt for dets hele Stilling i Nutid og Fremtid.
 
Med udmærket Høiagtelse
Deres ærbødige 
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, fmj 2-1878-79
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed