J. C. Jacobsens arkiv

1859-02-28

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen afslår A. Bournonvilles tilbud om buster af Frederik VII og Absalon. Han mener at de skal tilbydes Københavns Rådhus.

Transskription

Carlsberg 28 Febr 1859
 
Jeg takker Dem meget for Deres venlige Tilbud om at overlade mig de tvende Kongebüster, men da jeg ikke har nogen passende Plads at anbringe Dem paa, hvor de kunne komme i Harmonie med det øvrige Anlæg, maa jeg renoncere paa Benyttelsen deraf. Derimod tillader jeg mig at foreslaae Komiteen, at tilbyde Magistraten disse Buster til Prydelse for Raadhuset, der efter min Formening er det mest passende Sted til at opstille Billedet af Giveren af Kbhvns Privilegier ved Siden af Grundlovens Giver.-Idet jeg efter Aftale hermed fremsender Regningernes Beløb, beder jeg Dem at være forsikkret om den særdeles Fornøielse jeg har havt ved at yde et, rigtignok kun aldeles materielt, Bidrag til Udførelsen af Deres Planer til Festens Forskjønnelse, hvilket jeg følte migs. 2overbevist om, og nu ogsaa har seet fuldkomment stadfestet af Resultatet, var den bedste Maade, hvorpaa jeg var istand til at virke for Oprettelsen af Komiteens Formaal.
 
Deres Forbundne
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek.
Mæcenvirksomhed