J. C. Jacobsens arkiv

1878-04-23

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

J. Wulff

Dokumentindhold

Afskedigelse af J. Wulff og ansættelse af A. v. Kühle

Transskription

Herr Inspecteur Wulff

De vil erindre at det, da jeg tilbød Dem Posten som Inspecteur paa Carlsberg, var min Forventning, at De i denne Stilling vilde kunne uddanne Dem til om ikke lang Tid at blive Herr Kogsbølles Efterfølger som Driftsbestyrer. Denne Forventning er desværre ikke gaaet i Opfyldelse, idet det har viist sig, at De vel ved Deres Begavelse og Kundskabsfylde er istand til at erhverve Dem den formodne theoretiske Indsigt i Fabrikationen, men at De ved Siden heraf mangler - hvad De rigtignok ogsaa selv har følt - en væsentlig Betingelse for at kunne styre en stor Bedrift, nemlig Evnen til at kunne føre en Kommando og med Kraft og Fasthed at vaage over Iagttagelse af Præcision og Disciplin. Da denne Egenskab væsenlig afhænger af Menneskets hele Characteer og naturlige Anlæg, troer jeg ikke at den skabes, selv ved den alvorligste Villie og jeg har derfor i min fremrykkede Alder ikke turdet tøve længere med at søge at finde en Mand, som ved længere Deeltagelse i Ledelsen af Practiske Forretninger har vist at han besidder den dertil fornødne Evne. Dette troer jeg at have fundet hos Herr Lieutnt v d. Kühle som for Tiden bestyrer Bryggeriet i Rabeshave og jeg har nu engageret ham til at overtage Inspecteurforretningen paa Carlsberg fra 1ste April 1879.

Skjøndt dette Tidspunct endnu er temmelig fjernt, skylder jeg Dem dog strax at meddele Dem Underretning om den forestaaende Forandring, for at De kan have den fornødne Tid til at søge en anden for Dem tilfredsstillende Virksomhed, hvilket sikkert ikke vil falde en Mand med Deres Evner og Begavelse vanskeligt.- 

Deres hengivne 
J. C. Jacobsen

Carlsberg 23 April 1878.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 02-008-00096, Kasse F3