J. C. Jacobsens arkiv

1883-05-06

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Om loftsmaleriet Venus Triumf til Frederiksborg Slot og afregningen herfor.

Transskription

Carlsberg 6te Mai 1883

Hr Maler L. Tuxen.
Jeg er ganske enig med Dem i at en Aftale, der gjælder for længere Tid - inden hvis Udløb en gammel Mand som jeg maaskee er død og borte - helst bør affattes skriftlig og jeg takker Dem derfor for Deres Meddelelse om vor Overenskomst, hvilken jeg for mit Vedkommende herved bekræfter.
Den gaaer ud paa, at jeg har overdraget Dem Udførelsen af et Loftsbillede til Frederiksborg Slots Kongefløi, forestillende "Venus Triumph", hvilket De har lovet at levere færdigt senest ved Udgangen af 1883, mod en Betaling, som jeg forpligter mig til at udrede, af i Alt 4500 Kroner, nemlig 1500 Kr for de forberedende

Arbeider og 3000 Kroner for selve Billedets Udførelse.-
Da Forarbeidet nu er tilendebragt, undlader jeg ikke hermed at fremsende den derfor betingede Betaling af 1500 Kr i en Anvisning paa Handelsbanken, som kan hæves paa Tirsdag. Dersom De maatte ønske en à Conto Betaling paa selve Billedet, før det er fuldført, beder jeg Dem at underrette mig derom. 

Med særdeles Høiagtelse
Deres
J. C. Jacobsen 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed