J. C. Jacobsens arkiv

1866-02-11

Dokumentindhold

Om Christian IV's bedekammer i Frederiksborg Slotskirke og Carl Blochs tilsagn om at ville udföre de 22 bibelske malerier.

Transskription

Udkast
11. Februar 1866 [tilføjet med blyant]
 
Til Indenrigsministeriet.

Efter de af Hr Prof. Heinrich Hansen udførte detaillerede Tegninger af Christian IV' Bedekammer i Frederiksborg Slotskirke havde godtgjort, at en eventuel Restauration af dette Locale vilde kunne blive en tro Gjengivelse af det Tabte og efterat den heldige Fremgang af det saakaldte Frederiksborg-Lotterie havde givet grundet Haab om at Midlerne til en saadan Restauration af alt Træarbeidet m. m. i løbet af faa Aar kunde tilveiebringes, maatte det ligge enhver Ven af vore nationale Minder nær paa Hjærte at see denne interessante Deel af Chr 4des herlige Værk fuldstændig gjenreist - saavidt muligt- i den oprindelige Skikkelse med en til den ældre svarende Suite af Malerier. Besjælet af dette Ønske henvendte jeg mig til den talentfulde Kunstner Hr. Carl Bloch, der ved flere fortrinlige Arbeider havde viist, at han var historiske Opgaver fuld-kommen voxen, med Opfordring til at udføre den til en fuldstændig Udsmykning af Bedekammeret hørende Række af 22 bibelske Billeder - om hvis Anskaffelse der, saavidt jeg havde erfaret, endnu ikke andetsteds havde været Tale - . Denne Opfordring har Hr Bloch ogsaa lovet at efterkomme uden dog at ville paatage sig nogen ubetinget Forpligtelse, navnlig ikke med Hensyn til Tidspunktet for samtlige Arbeiders Fuldførelse, men jeg har Grund til at haabe at denne dog nogenlunde vil falde sammen med Fuldførelsen af de øvrige Dele af Bedekammerets Vægge og Loft m.m. Samtlige Malerier ville, ligesom de af Branden ødelagte, blive malede paa Kobberplader og skulle omfatte den samme Kreds af Fremstillinger som fandtes i hine, uden at Kunstneren dog er forhindret

i indenfor denne Kreds at vælge enkelte andre Momenter, forsaavidt han af kunstneriske Hensyn maatte finde det tilraadeligt.
I Henhold til Foranførte har jeg hermed den Ære, at meddele det høie Ministerium, at jeg til Frederiksborg Slot vil skjænke de ovennævnte Malerier, efterhaanden som de blive færdige fra Hr Bloch's Haand, for at Væggene i Bedekammeret dermed kunne udsmykkes. Det er mig kjært hertil at kunne føie, at det første af disse Malerier, forestillende Mariæ Bebudelelse, allerede er færdigt og i disse Dage er ankommen hertil. Det Bifald dette Arbeide har fundet hos Sagkyndige, saavelsom det Navn den begavede Kunstner allerede tidligere har vundet, giver mig haab om, at det høie Ministerium med Velvillie vil modtage det ovenfor gjorte Tilbud og at Bedekammerets Udstyrelse med Malerier saaledes maa blive overladt til Hr C. Bloch og mig, forudsat at Døden eller anden uberegnelig Forhindring ikke skulde afbryde dette vort Foretagende. Sluttelig maa jeg endnu tilføie, at det er Kunstnerens Ønske, at det færdige Malerie bliver udstillet paa Charlottenborg i April Maaned og at saavel dette som de følgende Billeder derefter maae blive opbevarede paa et sikkert og passende Sted indtil Bedekammeret er færdigt til at modtage dem, i hvilken Henseende jeg tillader mig at bemærke, at jeg har Grund til at antage, at Bestyrelsen for Malerisamlingen paa Christiansborg vil være villig til midlertidigt at modtage dem til Opbevaring, hvilket ganske vilde stemme med mit Ønske.-
J
 
 
[udenpå]
Til 
Hs Excellence
Herr Indenrigsminister Estrup
fra J. C. Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsberg arkiv. FA 2-009-00005 æske 
Christian 4., Danmarks historie, Frederiksborg Slot, Frederiksborglotteri, mæcenvirksomhed