J. C. Jacobsens arkiv

1877-10-07

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver om det ønskelige i at Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot bliver lagt ind under Carlsbergfondet.

Transskription

Carlsberg 7 d Oct 1877
 
Kjære Ven !
Jeg havde idag Besøg af Hr V. Paulsen, som desværre bragte mig det Budskab, at han ikke kunde paatage sig den ham tiltænkte Virksomhed hos mig, hvorom han sagde, at han ogsaa havde underrettet Dig. Saa meget jeg beklager, at min Formodning om hans Bistand glippede, maa jeg dog paaskjønne, at han ganske aabent meddelte, at han ikke troede at kunne omfatte de paatænkte Studier med sand og levende Interesse, hvilket jo er en Hovedbetingelse for at Studiet kan blive frugtbringende.- Nu maa man altsaa see sig om efter en anden, yngre Mand.- Jeg havde tænkt paa at besøge Dig i Aften for at tale med Dig om dette Anliggende, men har maattet opgive det.- Naar jeg kommer til Byen længere hen i Ugen, vil jeg forsøge

om jeg kan træffe Dig. Jeg vilde ogsaa gjerne aldeles foreløbig høre din Mening om hvorvidt det paatænkte national-historiske Musæum paa Frederiksborg kan bringes ind under Carlsberg Fondets Virksomhed, hvilket jeg anseer for meget ønskeligt.-
I den kongelige Resolution om Kongefløiens Anvendelse til et saadant Museum er tagen det Forbehold, at der dermed ikke maa paabyrdes Staten nogen Forpligtelse til at bringe pecuniaire Offre- hvilken Bestemmelse jeg er meget tilfreds med.- Det er nu min Hensigt at sikkre Musæet en aarlig Indtægt af 10,000 Kroner til Anskaffelser, Vedligeholdelse og tilsyn, hvilken Sum jeg kan lade tilflyde Carlsberg Fondet ved et Tillæg af 1 pct Rente medens jeg lever og ved en testamentarisk Bestemmelse efter min Død.- Overtilsynet med en saadan Sums Anvendelse har jeg tænkt kunde ordnes i Analogi med Samlingen paa

Rosenborg, hvor Kongen paa Kongehusets Vegne udnævner 1 Medlem af Regjeringen paa Statens Vegne ligeledes vælger 1 Medlem hvortil jegda meente at Carlsberg Fondet paa Tilskuets Vegne kunde vælge et 3die Medlem.- Naar det da tillige blev bestemt, at det Medlem, som skal repræsentere Statens Interesse blev den af Regjeringen ansatte Musæumsdirecteur vilde der, saavidt jeg skjønner, kunne tilveiebringes den nødvendige Enhed i Planen for samtlige Musæer.
Jeg tænker mig, at Oldnordisk Museum omtrent afsluttes, hvor Frederiksborg Musæet begynder, nemlig med Gorm de Gamle og Christendommen og at Frederiksborg Museet (i Kongefløien ) fortsætter indtil Chr. 4de inclusive. Fra dette Tidspunct begynder Rosenborg Samlingen og fortsætter til Nutiden, men jeg

antager iøvrigt, at en fyldigere Fremstilling af historiske Personer og Begivenheder i denne, senere Periode maa forbeholdes en fremtidig "2den Afdeling" af Musæet paa Frederiksborg i Prindsessefløien, dermed vilde Rosenborg Samlingen, som ikke har Plads til flere Konger, kunne afgive en Deel historisk interessante Gjenstande og hovedsagelig indskrænke sig til Kostbarheder, Rarieteter, etc.- Men derom er det ikke raadeligt at tale nu!
Jeg talte forleden paa en Tour til Frederiksborg (for at besigtige det herlige Arbeide i Riddersalens Loft) med Worsaae om mine Ideer (1ste Afdeling) og han syntes at omfatte dette Foretagende med Lyst og Interesse.- Jeg længes ogsaa efter at tale med Madvig derom, men først maa jeg høre dine Bemærkninger.

Med venligst Hilsen

Din hengivne
J. C. Jacobsen 
7/10 77

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-015-00024, F 6
Carlsbergfondet, Frederiksborg Slot, Rosenborg Slot