J. C. Jacobsens arkiv

1876-09-25

Dokumentindhold

Følgebrev vedrørende fundats og gavebrev stilet til Videnskabernes Selskabs formand Johan Nicolai Madvig.

Transskription

Til 
Præsidenten for det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
 
Herr Konferensraad Madvig

Hoslagt har jeg den Ære at tilstille Deres Høivelbaarenhed et ærbødigt Andragende til Videnskabernes Selskab om at tage en af mig i dag oprettet Stiftelse til videnskabelige Formaals Fremme under sin Varetægt.
Som Bilag vedlægger jeg det for Stiftelsen udfærdigede Fundats- og Gavebrev tilligemed Udkast til dens Statuter.
I levende Erkjendelse af hvor meget jeg skylder H. C. Ørsteds Lære og vækkende Indflydelse og som et Vidnesbyrd om taknemmelig Paaskjønnelse af hans Virksomhed for at udbrede Kundskabens Lys i videre Kredse, har jeg knyttet Oprettelsen af ovennævnte Stiftelse til denne Dag, som ved Afsløringen af Ørsteds Monument er viet til hans Ihukommelse. Det vil ogsaa være mig kjært, dersom mit Andragende Til Videnskabernes Selskab kan blive tilstillet dets Medlemmer endnu i dag.

Modtag Hr Præsident Forsikringen om den udmærkede Høiagtelse, hvormed jeg tegner mig
 
Deres ærbødige J. C. Jacobsen
Brygger

Carlsberg d 25 September
1876
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Videnskabernes Selskabs Arkiv
Carlsbergfondet, mæcenvirksomhed