J. C. Jacobsens arkiv

1878-03-15

Dokumentindhold

Om indretningen af Frederiksborg Slot og Harald Jerichau.

Transskription

Herr Etatsraad Meldahl
 
Jeg maa takke Dem ret meget for Deres Redebonhed til at bringe den afdøde, haabefulde Kunstners Ønske, som ogsaa ligger mig paa Hjerte, til høiere Vedkommendes Kundskab.-
Jeg haaber at dette Skridt vil have til Følge, at man ikke disponerer over den Plads, som er bleven ledig ved Udførelsen af Blochs Altertavle, før man har seet Harald Jerichaus Maleri, der maaske kan blive et godt Bidrag til den danske Kunst-Udstilling.- Den sørgende Moders Beretning om den Roes Billedet har vundet af Kunstnere i Rom tør man naturligviis ikke tillægge en ubetinget Betydning. Stakkels Fru Jerichau!
 
Ifølge deres Anmodning skal jeg imorgen tilstille Kammerraad Truelsen mit Bidrag af 2000 Kroner til de omhandlede Afstøbninger og jeg har anmodet min Søn om ligeledes at indsende det af ham tegnede Bidrag af 3000 Kroner, men dette kan neppe skee imorgen.
 
Med Høiagtelse
Deres
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 15/3-78.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed