J. C. Jacobsens arkiv

1880-08-09

Dokumentindhold

Om J. C. Jacobsens audiens hos Christian IX vedrørende en ny bevilling til Frederiksborg Slot;

Transskription

Herr Etatsraad Meldahl

For det Tilfælde, at jeg ikke skulde træffe Dem hjemme paa Fortunen, vil jeg hermed Meddele Dem, at jeg idag ved Audientzen "foreløbig" meddelte Hs Majestæt Museumsdirectionens Ønske om at Museet maatte udvides til ogsaa at omfatte Localerne i Prindsessefløen, hvilket jeg nærmere motiverede ved Tilføining at jeg saae mig istand til og havde tilsagt Dem og Bestyrelsen, at jeg vilde stille den fornødne Sum til Disposition til Restaurationen af Localerne i Prindsessefløien, saafremt Hs Majestæt maatte bifalde Tanken om en saadan Udvidelse af Museet, og den dertil fornødne Udstyring af Localerne efter en Plan

som De havde lovet at udarbeide i nøie Overensstemmelse med Kongefløiens. Herpaa svarede Hs Majestæt øieblikkeligt i de naadigste Udtryk "at han med stor Fornøielse vilde modtage og bifalde et Andragende derom fra Museumsbestyrelsen" (hvilket jeg havde bebudet.)
Han betonede særligt Deres store Fortjenster af Slottets Restauration og af Deres Virksomhed med Uddannelse af Kunstnere og Haandværkere til dette Arbeide, som det glædede ham, at der nu kunde drages Nytte af til Fortsættelsen af Værket.-Da De nu reiser bort, vil jeg tale med Worsaae og Trap om de fornødne Skridt med Hensyn til den dobbelte Fremstilling fra Museumsbestyrelsen og Frederiksborg Comiteen

som formodentlig maa følges ad.

Deres hengivne og forbundne

J. C. Jacobsen

Carlsberg 9/8-1880

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed