J. C. Jacobsens arkiv

1876-09-29

Dokumentindhold

Videnskabernes selskabs svar på J. C. Jacobsens henvendelse vedrørende oprettelsen af Carlsbergfondet.
 Publiceret i "Aktstykker vedrørende Carlsbergfondet med tillæg 1-4"

Transskription

Ved Skrivelse af 25de dennes har De, højtærede Herre, tilstillet det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Udkast til Statuter for en  af Dem ved Gavebrev af samme Dag oprettet Stiftelse til videnskabelige Formaals fremme, "Carlsberg Fondet", og anmodet Selskabet om at paatage sig nu og for Fremtiden at danne Stiftelsens Bestyrelse ved Valg imellem dets Medlemmer i Henhold til de i Statuterne fastsatte Regler.
Idet vi først og fremmest udtale vor inderlige Paaskjønnelse af den paa engang oplyste og patriotiske Aand, hvoraf Stiftelsen er fremgaaet, og af den højhjærtede og storartede Rundhaandethed, hvormed den er udstyret, og idet vi hertil føje Udtrykket af vor fulde Erkjendelse af den hædrende Tillid, hvormed de har beæret Selskabet, erklære vi os efter enstemmig Beslutning herved med Glæde og villige til at udføre det Hverv, hvortil vi ere opfordrede, og ønske, at det maa lykkes Selskabet stedse at gjøre dette paa en saadan Maade, at derved bidrages til, at Stiftelsen kan virke "til Gavn for Videnskaben og til Ære for Danmark". Vi haabe, at denne Virksomhed i lang Tid maa udfolde sig under Stifterens Øje og Deltagelse.
Valget af den første Bestyrelse vil kunne foregaa, saasnart De som Stifter efter Fundatsens Konfirmation og Statuternes endelige Udfærdigelse anser det for ønskeligt.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i Kjøbenhavn den 29 September 1876

Paa Selskabets Vegen
J. N. Madvig, selskabets Præsident; Japetus Steenstrup, Selskabets sekretær

Hr. Kapitain, Brygger J. C. Jacobsen, R. af D. og D. M. p.p. Carlsberg

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs arkiv
Carlsbergfondet, gavebrev, mæcenvirksomhed, statutter