J. C. Jacobsens arkiv

1882-03-13

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen må takke nej til en middagsinvitation på grund af voldsom hoste og lægeligt forbud mod at tale. Samt om et billede af Heinrich Hansen.

Transskription

d 13de Marts 1882
 
Hr Etatsraad Meldahl
 
Det gjør mig meget ondt, at jeg maa give Afkald paa den Fornøielse at benytte Deres Fruens venskabelige Indbydelse til Torsdag Middag, men min læge har bestemt forbudt mig at gaae i Møder og Selskaber, hvor jeg ikke kan undgaae at tale, saalænge min hoste er saa slem, som den nu er bleven efter flere Middagsselskaber i sidste Uge.
Da Baron Rosenørn-Lehn er sengeliggende og ikke kan sammenkalde et møde i Anledning af Heinrich Hansen's Maleri, har han anmodet mig om at tage Billedet i Øiesyn og derefter at

sende ham mit Votum skriftligt.
I denne Anledning beder jeg Dem, naar De seer Heinr. Hansen, at sige ham at jeg haaber at faae Lov til at kjøre ud, uden at tale, i løbet af denne Uge og at jeg da strax vil kjøre hen og tage billedet i Øiesyn.
 
Deres hengivne og forbundne
 
J. C. Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, selskabelighed