J. C. Jacobsens arkiv

1882-03-02

Dokumentindhold

Om adgangsforhold og billettering på Frederiksborg Slot.

Transskription

Carlsberg 2 Marts 1882

Høivelbaarne
Hr Kammerherre Worsaae.

For det Tilfælde, at De ikke allerede har skrevet til Ministeriet om Kontrollen med Adgangskortene til Frederiksborg, tillader jeg mig at henstille om det ikke vilde være hensigtsmæssigt, at Adgangskortene bestod af 2 Dele, hvoraf den ene Deel kunde afrives og modtages af Museets Kustode til Vedlægning i en Bøsse og den anden Deel kunde paa samme Maade modtages af Slotsforvalterens Betjent i Kirken.Begge Halvdele maatte mærkes med det samme Nummer.
Hvorledes man skal controllere Betalingen for Stokke, Parapluier, osv, kan jeg ikke gjøre mig nogen Forestilling om, da denne Betaling maa modtages af den

Betjent, som stadigt bevogter Indgangen til Museet i Udstillingstimerne og modtager og udlaaner de besøgendes Tøi, hvilket Hverv formentlig maa udføres af en af Slotsforvalterens Folk, da Museets Kustoder skulle vaage over Gjenstandene rundt om i Localerne og saaledes ikke kunne bevogte Indgangen.-

Med særdeles Høiagtelse
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 1-1881-82
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed