J. C. Jacobsens arkiv

1869-07-20

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Frants Djørup

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver fra Paris om Carl og hans forhold til Emilie Djørup. Han fortæller også, at han og Laura bor luksuriøst på Grand Hotel i Paris

Transskription

Paris 20. Juli 1869.
 
Kjære Ven!
Jeg har længe havt Lyst til at passiare lidt med mine fortrolige Venner i Hjemmet, men jeg har hidtil været i saa uafbrudt en Activitet, at der ikke har været Ro til at skrive. Ogsaa nu er det kun nogle flygtige Øieblikke, jeg kan disponere over og hvorledes skal jeg kunne fatte mig i Korthed efter at have reist og seet saameget?
Jeg vil springe Alt over, angaaende Reisen og sige et Par Ord om det, der sikkert interesserer Eder mest: Forholdet til Carl. Dette har Gudskelov ganske svaret til min Forventning.- Vi forstaae fuldkomment hinanden og der er den bedste Harmonie i vor Opfattelse af hans Stilling til Emilie. Han har nu levet saameget i Verden og mellem unge Damer, at han kan betragte et erotisk Forhold med en udviklet ung Mands frie og uhildede Blik og han er ikke mere en romantisk Drømmer - hvis han forresten nogensinde har været det - der sukker over at være fjernt fra Gjenstanden for hans Ungdoms Tilbøielighed.- Han har gjentaget for mig, hvad der øiensynligt er fuld Sandhed, at han aldeles ikke vil føle sig bunden, naar han kommer hjem, af hvad der er passeret for flere Aar siden, men han har derfor ikke opgivet Tanken om, at han dog maaskee vil finde at Emilie er den, der bedst svarer til hans Ideal. Derom kan han naturligviis ikke danne sig nogen bestemt Forestilling, før han kommer hjem.Dette er netop det Maal, hvortil jeg har ønsket at han maatte komme og som jeg tidligere har udviklet for ham i Breve og nu gjentaget mundtligt. Han veed og forstaaer nu, at der ikke vil opstaae nogen Disharmonie mellem ham og mig, hvorledes hans Valg ogsaa falder, men han veed ogsaa, at jeg endnu nærer en stærk Tvivl om at en Forbindelse Med E vilde blive heldbringende for dem begge.- Denne min Tvivl er bleven betydelig forstærket ved atter at være sammen med Carl og hvorlidet hans Characteer har forandret sig og hvormeget han trænger til at finde en Qvinde til hvem han kan see op med en vis Respect og for hvem han kan lære at bøie sig.- Dette indseer han jo ikke selv og jeg maa sætte mit Haab til at en ubevidst Følelse af hvad han trænger til, maa lede ham paa den rette Vei.-Jeg har nu gjort mit og har den Beroligelse, at Følgerne af en Ungdoms Ubesindighed og af Emilies Faders sørgelige Svaghed i hvert Fald ere fjernede.
__________
For at Laura kan see Paris tilgavns uden altfor stor Anstrengelse i denne Varme Aarstid, blive vi her til d. 2den August.- Vi boe prægtigt i Grand Hotel. Vi have Salon og 3 Soveværelser med 3 Toiletværelser og en Mængde Garderober med Vinduer og en fortløbende Altan baade ud til Boulevard des Capucines og til Rue Scribe, saa at vi altid kunne have det luftigt og Laura kan, naar hun er træt, fra Altanen se Pariserlivet mylre bpaa Boulevarden. Trods Varmen befinder baade hun og vi Andre os vel. Lev vel. Hils Augustra, din Broder og Julie og Linds.
 
Din hengivne
Jacobsen
 
Du maa gjerne vise dette Brev til din Broder og til Linds

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Paris
FA 2-006-000023, F 3
Emilie Djørup, Rejsebrev, familieliv, rejsebreve