J. C. Jacobsens arkiv

1883-06-07

Dokumentindhold

I forbindelse med brandsikring af  Frederiksborg Slot skriver J. C. Jacobsen til Meldahl om sine erfaringer fra branden på Carlsberg i 1867.

Transskription

Carlsberg 7 Juni 1883.

Kjære Hr Etatsraad Meldahl.

Det gjør mig ondt at see af Deres Brev, at De er overanstrengt og ikke kan faae den Ro, hvortil De trænger. De skal derfor ikke have Uleilighed med at tage til Carlsberg da jeg ved Leilighed kan see ind til Dem, naar jeg kommer til Byen. Da jeg forleden Dag kom forbi Charlottenborg, vilde jeg benytte Leiligheden til at hilse paa Dem, i den Tro, at De var kommen hjem og tillige faae at vide hvor stor Udbetalinger af det lovede Forskud de ønsker i den nærmeste Tid, for at jeg kan forberede min Kasserer derpaa Jeg troer ikke at jeg har sagt Dem

at jeg har bestilt det omtalte Loftsbillede af Tuxen efter at jeg havde seet Forarbeidet dertil, som var meget lovende, en triumpherende Venus, kjørende paa Skyerne, omgivet af Amoriner. Han lovede skriftligt, at Billedet skal være færdigt inden Aarets Udgang.
Da jeg Pindsedag var paa Frederiksborg, talte jeg med Slotsforvalteren og tilraadede ikke at holde Vandledningerne i Etagerne fyldte med Vand, men derimod at indøve Brugen af Trykværket ved Hjælp af Slanger, som føres fra Kjelderen op i Gaarden og derfra ad Stiger eller Trapper kan føres videre op i Etagerne. Naar man har et kraftigt og hurtigvirkende Trykværk, er dette efter min Erfaring fra Branden paa Carlsberg langt mere betryggende end Vandbeholdere paa Lofterne.

Med venligst Hilsen
Deres hengivne J. C. Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, brand, brandsikring, helbred, mæcenvirksomhed