J. C. Jacobsens arkiv

1883-03-03

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen er utilfreds med at Heyman har offentliggjort nogle tanker om prisfastsættelsen på øl. Det var tænkt som et privat anliggende

Transskription

Gl Carlsberg 3 Marts 83.
 
Hr Grosserer Ph. Heymann
 
Tillad mig i al Venskabelighed at gjøre et Par Bemærkninger ved Deres (i Berlingske refererede) Foredrag i Generalforsamlingen paa Tuborg.-
De er ikke uvidende om, at det ikke er mig men "Bryggeriforeningen", som (i første Halvdeel af 1881) nedsatte Ølprisen og at det var til denne Forening De maatte henvende Dem, naar De ønskede en Priisforhøielse.
Deres Skrivelse til mig om dette Anliggende og mit Svar derpaa havde følgelig en aldeles privat Characteer og slige private Breve pleier man ikke at gjøre til Gjenstand for offentlig Omtale og allermindst til en Omtale

som den "at det var ufatteligt at Capt Jacobsen holdt saa fast paa disse lave Priiser, osv", hvoraf Publikum maa slutte at min Adfærd er Dem en "ufattelig" Gaade og at de ikke har modtaget en, endog temmelig udførlig Motivering af min Opfattelse.-
Da De fandt det passende, offentlig at omtale mit private Brev, vilde det formentlig ikke have været upassende om De havde meddelt Publikum de i mit Brev meddelte Motiver. Jeg vil imidlertid ignorere det Passerede, medmindre det skulde blive yderligere omhandlet i Bladene, i hvilket Fald jeg antager, at De ikke har Noget imod at jeg offentliggjør hele vor Correspondence om Priisforhøielsen.
 
Ærbødigst
 
J. C. Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Heyman's arkiv
Ølpris