J. C. Jacobsens arkiv

1877-03-24

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Natalie Zahle

Dokumentindhold

Om J. C. Jacobsens besøg i den ny skolebygning for at undersøge den for fugt.

Transskription

Kjære Frøken Zahle

Jeg er overbeviist om at De fuldkommen kan stole paa Deres Architect og Bygmesters Erklæring om den nye Bygnings tilstrækkelige Tørhed til Efteraaret, men da De lægger Vægt paa min Indsigt i den Slags Forhold, skal jeg gjerne efterkomme Deres Ønske og undersøge Bygningen saa omhyggeligt, som jeg formaaer, og sige Dem min Mening derom. Da jeg først reiser herfra d 16 April, vil jeg kunne faae Leilighed til at tage Bygningen i Øiesyn saavel i Frostveir som i Tøveir.
Jeg haaber en af de første Dage i næste Uge at kunne besee den og vil træffe 

Aftale med Architecten om et Møde med ham.-
Jeg har længe havt i Sinde at besøge Dem og haaber at dette kan skee en af de første Dage, enten før eller efter at jeg har været paa Bygningen.
 
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
 
d. 24 Marts 
1877

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed