J. C. Jacobsens arkiv

1878-04-20

Dokumentindhold

Om gavebrevet vedrørende Frederiksborg Slot.

Transskription

Høivelbaarne
Herr Konferensraad Madvig

Da jeg formoder at Videnskabernes Selskab snart vil holde Møde i Anledning af Valget et Medlem af Bestyrelsen for det nye Museum paa Frederiksborg, sender jeg Dem hermed en Gjenpart af Hs Majestæts Rescript af 5te d.M betræffende Museets Oprettelse mm samt en Gjenpart af det af mig i Henhold til nysnævnte Rescript udfærdigede Gavebrev. Dette Document er i Onsdags tilstillet Indenrigsministeriet og vil derefter gjennem Justitsministeriet blive indstillet til Hs. Majestæts Konfirmation.- Iøvrigt tillader jeg mig at gjøre opmærksom paa, at den Prioritet af 80.000 Kroner, som Sparekassen tidligere har havt indestaaende i min Eiendom Carlsberg, nu (som Gavebrevet viser) er indfriet.-

Med sand Høiagtelse
ærbødigst

J. C. Jacobsen
Carlsberg d 20 April
1878

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsbergfondets arkiv
Carlsbergfondet, Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed